รายนามอาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

Assoc. Prof. Supaporn Kiattisin
ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering)
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
supaporn.kit@mahidol.edu
081 866 4207
More Detail
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม

Assoc. Prof. Adisorn Leelasantitham.
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D. (Electrical Engineering)
รองหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคปกติ)
adisorn.lee@mahidol.ac.th
02 889 2138 ต่อ 6302
More Detail
ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

อาจารย์ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

Smitti Darakorn Na Ayuthaya
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
D.P.A. (Public Administration)
smitti.dar@mahidol.ac.th
081 922 3440
More Detail
Somkiat

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

Prof. Somkiat Wattanasirichaigoon
วท.บ. รป.บ.พ.บ. วท.ม. วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป
M.D., B.Sc., B.PA., M.Sc., FRCST.
somkiwat1@gmail.com
02 889 2138 ต่อ 6302
More Detail
Taweesak Samanchuen

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

Asst. Prof. Taweesak Samanchuen
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph. D. (Electrical Engineering)
taweesak.sam@mahidol.ac.th
081 441 4906
More Detail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี

Asst. Prof. Sotarat Thammaboosadee
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Ph.D. (Information Technology)
sotarat.tha@mahidol.ac.th
+668-1402-3627
https://zotarat.cool
More Detail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอด สุขะมงคล

Asst. Prof. Yod Sukamongkol
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
Ph.D. (Energy Technology)
yod.suk@mahidol.ac.th
02 889 2138 ต่อ 6302
More Detail
อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ สง่างาม

อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ สง่างาม

Prush Sa-nga-ngam
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Ph.D. (Information Technology Management)
prush.san@mahidol.ac.th
02 889 2138 ต่อ 6302
More Detail
อาจารย์โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์

อาจารย์ ดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์

Rojjalak Chuckpaiwong
ปร.ด.(การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะมนุษย์)
Ph.D. (Organization Development and Capability Management)
rojjalak.chu@mahidol.ac.th
02 889 2138 ต่อ 6302
More Detail
ดร.ภญ.ธีรยา มะยะกูล

อาจารย์ ดร.ภญ.ธีรยา มะยะกูล

Theeraya Mayakul
ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Ph.D. (Information Technology Management)
Theeraya.may@mahidol.edu
02 889 2138 ต่อ 6302
More Detail
อาจารย์มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร

อาจารย์ มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร

Manutsiri Chansutthirangkool
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)
M.Sc. (Information Technology Management)
manutsiri.cha@mahidol.ac.th
02 889 2138 ต่อ 6302
More Detail