รายนามอาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคปกติ)
supaporn.kit@mahidol.edu
081 866 4207
More Detail
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
รองหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคปกติ)
เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
adisorn.lee@mahidol.ac.th
02 889 2138 ต่อ 6302
More Detail
ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

อาจารย์ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
smitti.dar@mahidol.ac.th
081 922 3440
More Detail
Somkiat

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

วท.บ. รป.บ.พ.บ. วท.ม. วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป
somkiwat1@gmail.com
02 889 2138 ต่อ 6302
More Detail
Taweesak Samanchuen

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
taweesak.sam@mahidol.ac.th
081 441 4906
More Detail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
sotarat.tha@mahidol.ac.th
+668-1402-3627
https://zotarat.cool
More Detail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอด สุขะมงคล

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
yod.suk@mahidol.ac.th
02 889 2138 ต่อ 6302
More Detail
อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ สง่างาม

อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ สง่างาม

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
prush.san@mahidol.ac.th
02 889 2138 ต่อ 6302
More Detail
อาจารย์โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์

อาจารย์ ดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์

ปร.ด.(การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะมนุษย์) Ph.d.
Ph.d. (Organization Development and Capability Management)
rojjalak.chu@mahidol.ac.th
02 889 2138 ต่อ 6302
More Detail
ดร.ภญ.ธีรยา มะยะกูล

อาจารย์ ดร.ภญ.ธีรยา มะยะกูล

ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Theeraya.may@mahidol.edu
02 889 2138 ต่อ 6302
More Detail
อาจารย์มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร

อาจารย์ มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร

วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)
manutsiri.cha@mahidol.ac.th
02 889 2138 ต่อ 6302
More Detail