คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
M.Sc.(Information Technology Management)

ทำไมต้องเรียนโท IT Management มหิดล

 • ITM มหิดลมีประวัติความสำเร็จมายาวนาน โดยเริ่มเปิดสอนในปี 2537 จนถึงปัจจุบัน
 • อาจารย์ของ ITM มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหลากหลายในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เนื้อหาการเรียนการสอนทันสมัย และมีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้สอบใบประกาศนียบัติวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Certification) ในระดับมาตรฐานสากล
 • มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่าสามพันคน
 • ศิษย์เก่าของ ITM เป็นผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เรียนโท IT Management มหิดล จบแล้ว ทำงานอะไร

 • ผู้บริหารองค์กรทางด้านสารสนเทศ
 • ผู้จัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
 • ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ
 • ผู้กำกับดูแลธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
 • ผู้ตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
 • ผู้บริหารความเสี่ยงและความมั่นคงสารสนเทศ
 • นักจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
 • นักจัดการเทคโนโลยีทางการเงิน

เรียนโท IT Management มหิดล ได้เรียนอะไรบ้าง

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การบริหารโครงการ
 • มาตรฐานเทคโนโลยีระดับสากล
 • การวางกลยุทธ์องค์กร
 • Big Data
 • AI machine learning
 • Business Intelligence
 • IT Security

เรียนโท IT Management มหิดล เรียนวันไหนบ้าง

 • จัดการเรียนการสอนเฉพาะ วันเสาร์ และอาทิตย์

เรียนโท IT Management มหิดล ต้องจบอะไรมา

 • ปริญญาตรีทุกสาขา

เรียนโท IT Management มหิดล มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

 • ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ 200,000 บาท
 • หน่วยกิตรายวิชา หน่วยละ 3,200 บาท
 • หน่วยกิตวิชาสัมมนา เหมาจ่าย 5,000 บาท
 • วิทยานิพนธ์ 18,000/ฉบับ
 • สารนิพนธ์ 9,000/ฉบับ
 • อุปกรณ์พิเศษ 64,000 บาท แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 16,000