ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า ITM

ดำริ รวยรัตนาภรณ์

ผู้ตรวจสอบ
ธนาคารกสิกรไทย

ปวริศา ลือศักดิ์ศิริวัฒนา

เจ้าหน้าที่อาวุโสกลยุทธ์และการบริหารจัดการควบคุมดูแลสายงานเทคโนโลยี
ธนาคารกรุงไทย

อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ศรีวิไล คงคารัตน์

Project Director ดูแลงานบริหารโครงการของระบบ ERP
บริษัท อินโนวิช โซลูชั่นส์ จำกัด

มนตรี ถิรศักดิ์ธนา

 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอปเวิร์ค จำกัด