IT Management Faculty of Engineering
Mahidol University
Faculty of Engineering
Mahidol University
IT Management

สมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

คำถามที่พบบ่อย

ทุนการศึกษา

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ เป็นหลักสูตรเปิดสอนในระดับมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) และดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยองค์ความรู้ของหลักสูตรจะมุ่งผลักดันให้เกิดประโยชน์เพื่อสังคมไทยและประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ซึ่งมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลตัวเลข ณ ปัจจุบัน

0
เปิดสอนมาแล้ว (ปี)
0
นักศึกษาระดับปริญญาโท
0
นักศึกษาระดับปริญญาเอก
0
ศิษย์เก่า

IT Management

เรียน โท / เอก ITM ม.มหิดล ต้องเรียนจบอะไรมา

จบปริญญาตรีสาขาอะไรมาก็เรียนได้ และมีโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้นักศึกษาทุกคน

เรียน โท / เอก ITM ม.มหิดล วันไหนบ้าง

เรียน โท/เอก ITM ม.มหิดล

มีการเรียนการสอนเฉพาะ วันเสาร์ อาทิตย์

เรียน โท / เอก ITM ม.มหิดล มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ป.โท โดยประมาณ 234,000 บาท / ป.เอก โดยประมาณ 510,000 – 600,000 บาท

เรียน โท / เอก ม.มหิดล มีทุนอะไรบ้าง

ป.โท ได้แก่ ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ / ป.เอก ได้แก่ ทุนวิจัย

เสียงจากนักศึกษาปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า

คุณมนตรี ถิรศักดิ์ธนา

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอปเวิร์ค จำกัด
ศิษย์เก่า ITM

การเลือกเข้ามาศึกษา ITM เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิด  หลักสูตรวิชามีความทันสมัย มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องการสภาวะการณ์ได้เป็นอย่างดี คณาจารย์ทุกท่านมีการปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา  Read More

คุณปวริศา ลือศักดิ์ศิริวัฒนา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสกลยุทธ์ และการบริหารจัดการควบคุมดูแล สายงานเทคโนโลยี ธนาคารกรุงไทย
ศิษย์เก่า ITM

ตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้าสู่อ้อมกอดของบ้าน ITM ก้อยได้รับการต้อนรับ และดูแลเอาใจใส่ จากคณะอาจารย์ และ พี่พี่เจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรระหว่างการศึกษาก้อยและนักศึกษาทุกคนจะได้รับคำแนะนำ Read More

คุณอณัศยา ชาวเวียง

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
ศิษย์เก่า ITM

ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM) ซึ่งคณาจารย์ทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงความรู้ มากความสามารถ และมีประสบการณ์ทั้งสิ้น Read More

คุณมาริสา แผ่ความดี

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ศิษย์เก่า ITM

การได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลอันทรงเกียรติ พร้อมทั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของ ITM ที่มอบความรู้ที่ทันสมัย สมบูรณ์ อ้างอิงกล่าวถึงได้มากกว่าที่คาดคิด ทำให้ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างสูง  Read More