รางวัลและผลงาน

รางวัล Outstanding Thesis Awards ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณรงค์ศักดิ์ สุขมา
ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมี รศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม เป็นที่ปรึกษา

และ
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.หฤทัย เกษมหฤทัยสุข
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมี ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น เป็นที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นภดล เผ่าเสถียรพันธ์
ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมี รศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม เป็นที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณรงค์ศักดิ์ สุขมา
ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมี รศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม เป็นที่ปรึกษา