นักวิจัยศูนย์ GEMC

คุณสุธิดา ธงภักดิ์

คุณสุภัทรา วันโทน

คุณพรพิมล เกียรติสิน

คุณพิศมัย ติละบาล

คุณณิชกานต์ สายะนันท์

คุณสุปรีดา สุขพระจันทร์

คุณศศิวิสาข์ โหสุวรรณ

คุณพิมพ์ชนก เกียรติสิน

คุณวศิกา เสลานนท์

คุณธีรวัฒน์ วิเชียนเทียบ

คุณจินตวีร์ คงคารัตน์