นักวิจัยศูนย์ GEMC

คุณสุธิดา ธงภักดิ์

คุณศิณพงศ์ โกเมศธนเศรษฐ์

คุณเบญจรัตน์ ปฐมชัยวาลย์

คุณจินตวีร์ คงคารัตน์

คุณพรพิมล เกียรติสิน

คุณนิโลบล กาฬภักดี

คุณศรัญยา เสงี่ยมพันธ์

คุณบัวนัดดา สุขชาตะ

คุณสุนิสา ศรีสุข

คุณดำรงพล ชนะวรรณ

คุณเพทาย เชื้อพูล

คุณภัทรพล สุเมธลักษณ์

คุณกฤตนันท์ จํานงค์ฤทธิ์

คุณไชยพร ธรรมวิไลวัฒน์

คุณสุภัทรา วันโทน