นักวิจัยศูนย์ GEMC

คุณสุธิดา ธงภักดิ์

คุณปณัฎฏ์ชยา วัฒนเศรษฐพงศ์

คุณพรพิมล เกียรติสิน

คุณนิโลบล กาฬภักดี

คุณภัทรพล สุเมธลักษณ์

คุณจินตวีร์ คงคารัตน์

คุณไชยพร ธรรมวิไลวัฒน์

คุณสุภัทรา วันโทน

คุณณิชกานต์ สายะนันท์

คุณปกรณ์กวี ซอมิ่งเมือง

คุณพิศมัย ติละบาล

คุณฐิติชญา สุขทั้งวงษ์