วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

           หลักสูตรนี้ในฐานะกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศในด้านศาสตร์ ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานคุณธรรม โดยออกแบบหลักสูตรผ่านประเด็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้องค์ความรู้ของหลักสูตรจะมุ่งผลักดันให้เกิดประโยชน์เพื่อสังคมไทยและประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น
          1) การสร้างความเป็นเลิศในการวิจัย ด้วยการสนับสนุนการทำวิจัยให้มีคุณภาพ ผ่านทางการทำวิทยานิพนธ์ โดยRพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยเชิงลึก และสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ พร้อมการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

          2) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการพัฒนาความสามารถในวิชาชีพ มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรับผิดชอบ และสามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

          3) การสร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นสากล ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและเสริมสร้างมาตรฐานของวิชาการ