ผลงานระดับปริญญาเอก

ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2563
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2564
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2565