หลักสูตรระยะสั้น

MINI-DATA SCIENCE เป็นหลักสูตรระยะสั้นวิทยาการข้อมูลภายใต้การกำกับดูแลโดยกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ ( ITM ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Data Science (วิทยาการข้อมูล หรือ วิทยาศาสตร์ข้อมูล) คือ ศาสตร์แห่งการเก็บรวบรวม จัดการ วิเคราะห์ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลอันมหาศาล ไปสู่ความรู้อันมีคุณค่า ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกมากมาย Data Science จึงเป็นศาสตร์ที่สำคัญต่อการพัฒนาและการแข่งขันกับองค์กรธุรกิจมาก เพราะข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาจะสามารถช่วยในการตัดสินใจ วางแผนอนาคต หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงทีคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Datalent Team เป็นโครงการงานบริการวิชาการภายใต้การกำกับดูแลโดยกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ ( ITM ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Datalent Team มีพันธกิจในการสร้างทักษะการเป็นพลเมืองข้อมูล ( Data Citizenship ) ให้กับบุคคลทั่วไป โดยทำการจัดฝึกอบรม วิจัย และให้คำปรึกษา อาทิเช่น วิทยาการข้อมูล ( Data Science ), การกำกับดูแลข้อมล ( Data Governance ) และการจัดการคุณภาพข้อมูล ( Data Quality Management ) เป็นต้น ซึ่งจะมีหลักสูตรอบรมเป็นประจำทุกเดือนสำหรับบุคคลทั่วไป และบริการอบรมภายในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือสถาบันการศึกษา และสามารถปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เหมาะกับหน่วยงานหรือความต้องการขององค์กรได้คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม