คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา
supaporn-kiattisin
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการระบบสารสนเทศ
ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
และกิจการนักศึกษา
ที่ปรึกษา
ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
อาจารย์ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
รศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
รองหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการระบบสารสนเทศ
Somkiat
ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ สง่างาม
อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ สง่างาม
กรรมการ
Taweesak Samanchuen
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น
กรรมการ
ATH_4655_Zotarat
ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
กรรมการ
ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร
อาจารย์ ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร
กรรมการ
อาจารย์ ดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์
กรรมการ
อาจารย์มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร
อาจารย์ มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร
กรรมการ
นางสาวลักษมี ชูใจ
คุณลักษมี ชูใจ
กรรมการและเลขานุการ
นางปรารถนา สง่างาม
คุณปรารถนา สง่างาม
ผู้ช่วยเลขานุการ