คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา
supaporn-kiattisin
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการระบบสารสนเทศ
ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
และกิจการนักศึกษา
ที่ปรึกษา
ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
อาจารย์ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
รศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
รองหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการระบบสารสนเทศ
Somkiat
ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ สง่างาม
อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ สง่างาม
กรรมการ
Taweesak Samanchuen
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น
กรรมการ
ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
กรรมการ
ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร
อาจารย์ ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร
กรรมการ
อาจารย์ ดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์
กรรมการ
อาจารย์มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร
อาจารย์ มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร
กรรมการ
นางสาวลักษมี ชูใจ
คุณลักษมี ชูใจ
กรรมการและเลขานุการ
นางปรารถนา สง่างาม
คุณปรารถนา สง่างาม
ผู้ช่วยเลขานุการ