คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

Somkiat
ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
ที่ปรึกษา
supaporn-kiattisin
รศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการระบบสารสนเทศ
ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
อาจารย์ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
รศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
รองหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาวลักษมี ชูใจ
คุณลักษมี ชูใจ
กรรมการและเลขานุการ
คุณจิตติมา ทองสาร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ สง่างาม
อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ สง่างาม
กรรมการ
Taweesak Samanchuen
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น
กรรมการ
ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
กรรมการ
ดร.ภญ.ธีรยา มะยะกูล
อาจารย์ ดร.ภญ.ธีรยา มะยะกูล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์
กรรมการ
อาจารย์มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร
อาจารย์ มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร
กรรมการ