ประวัติความเป็นมา

                 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ เป็นกลุ่มสาขาภายใต้กำกับของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ บนพื้นฐานของการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างภาวะความเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้สามารถคิดเชิงสร้างสรรค์และคิดเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ และนำมาประยุกต์ให้ตอบสนองกับความต้องการของภาครัฐ ภาคธุรกิจของประเทศ และนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาการและวิชาชีพเป็นสำคัญ ซึ่งมีประวัติการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
                ปี พ.ศ. 2536  ได้ก่อตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร อ้วนอ่อน เป็นผู้ก่อตั้งและประธานหลักสูตรฯ คนแรก
               ปี พ.ศ. 2550  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ ได้ลงมติให้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข (สารนิพนธ์) เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัย
               ปี พ.ศ. 2554  ได้ก่อตั้งกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ  โดยตำแหน่งรักษาการหัวหน้ากลุ่มสาขาฯ ดังต่อไปนี้
               อาจารย์ ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล  2554 – 2557
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน  2558 – ปัจจุบัน
               ปี พ.ศ. 2556  ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ โดยใช้ชื่อใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ) และใช้ชื่อภาษาอังกฤษ MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT (SPECIAL PROGRAM)
              ปี พ.ศ. 2558  เปิดหลักสูตรระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT  เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัย
              ปัจจุบัน พ.ศ. 2564 ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 28 ปี  กลุ่มสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมากกว่า 1,500 คน  เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในทุกสาขาอาชีพ