ปริญญาเอก

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Information Technology Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Information Technology Management)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Information Technology Management)
3. วิชาเอก : ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :
     4.1  แบบ 1   ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์
          แบบ 1.1  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
     4.2  แบบ 2   ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
           แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
           แบบ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
     5.1  รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
     5.2  ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
     5.3  การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย
     5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
     5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ค่าบำรุงการศึกษา

1.   ค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาละ 10,600 บาท
2.   หลักสูตรปกติ
       2.1 ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,800 บาท
       2.2 ค่าหน่วยกิตสำหรับรายวิชา
            EGIT 610 Advanced Information Technology Project Management เหมาจ่ายวิชาละ 40,400 บาท
            EGIT 611  Advanced Enterprise Framework เหมาจ่ายวิชาละ 40,400 บาท
            EGIT 613 International Standardization of Information Technology Management เหมาจ่ายวิชาละ 25,400 บาท
            EGIT 614 Strategies Management for Information เหมาจ่ายวิชาละ 25,400 บาท
หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด