ปริญญาเอก

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Information Technology Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Information Technology Management)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Information Technology Management)
3. วิชาเอก : ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :
     4.1  แบบ 1   ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์
          แบบ 1.1  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
     4.2  แบบ 2   ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
           แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
           แบบ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
     5.1  รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
     5.2  ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
     5.3  การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย
     5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
     5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
แผนการศึกษา แบบ 1.1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ สำหรับผู้จบปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก)
ระยะเวลาศึกษา 3 ปี (6 เทอม)
 • อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายฯ ที่ต้องชำระต่อภาคการศึกษา  
  25,000 บาท
 • ค่าวิจัยและ/หรือค่าอุปกรณ์พิเศษ                                                 
  360,000 บาท
แผนการศึกษา แบบ 2.1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ สำหรับผู้จบปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก)
ระยะเวลาศึกษา 3 ปี (6 เทอม)
 • อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายฯ ที่ต้องชำระต่อภาคการศึกษา  
  25,000 บาท
 • ค่าวิจัยและ/หรือค่าอุปกรณ์พิเศษ                                                 
  360,000 บาท
แผนการศึกษา แบบ 2.2 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ สำหรับผู้จบปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก)
ระยะเวลาศึกษา 4 ปี (8 เทอม)
 • อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายฯ ที่ต้องชำระต่อภาคการศึกษา
  30,000 บาท
 • ค่าวิจัยและ/หรือค่าอุปกรณ์พิเศษ                                                 
  360,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ  510,000 – 600,000 บาท