ทุนสนับสนุนการศึกษา

รายละเอียดทุน

ดาวน์โหลด

ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต

หลักสูตรสนับสนุนค่าหน่วยกิตสำหรับรายวิชาของหลักสูตร   ทุนละไม่เกิน 81,800 บาท ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา โดยผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ค่าบำรุงการศึกษา ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย ค่าบริการ Internet และอื่นๆ (ถ้ามี) ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนสนับสนุนศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรสนับสนุนค่าหน่วยกิตสำหรับรายวิชาของหลักสูตร ทุนละไม่เกิน 81,800 บาท ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา โดย     ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ค่าบำรุงการศึกษา ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย ค่าบริการInternet และอื่นๆ (ถ้ามี) ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนสนับสนุนบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรสนับสนุนค่าหน่วยกิตสำหรับรายวิชาของหลักสูตร ทุนละไม่เกิน 50,500 บาท ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา โดยผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ค่าบำรุงการศึกษา ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย ค่าบริการ Internet และอื่นๆ (ถ้ามี) ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนลดหย่อนค่าหน่วยกิตรายวิชา (ร้อยละ 50 ของค่าหน่วยกิตรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

หลักสูตรสนับสนุนค่าหน่วยกิตสำหรับรายวิชาของหลักสูตร ทุนละไม่เกิน 50,500 บาท ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา โดยผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ค่าบำรุงการศึกษา ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย ค่าบริการ Internet และอื่นๆ (ถ้ามี) ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนลดหย่อนค่าหน่วยกิตรายวิชา (ร้อยละ 20 ของค่าหน่วยกิตรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

หลักสูตรสนับสนุน ค่าหน่วยกิตสำหรับรายวิชาของหลักสูตร ทุนละไม่เกิน 20,200 บาท ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา โดยผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ค่าบำรุงการศึกษา ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย ค่าบริการ Internet และอื่นๆ (ถ้ามี) ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล