ทุนสนับสนุนการศึกษา

รายละเอียดทุน
ดาวน์โหลด

ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต

หลักสูตรสนับสนุนค่าหน่วยกิตสำหรับรายวิชาของหลักสูตร (บรรยาย/ปฏิบัติ/สัมมนา) หน่วยกิตละ 3,200 บาท จำนวนไม่เกิน 24 หน่วยกิต และหน่วยกิตรายวิชา EGIT 696 Seminar in Information Technology Management จำนวน 1 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 5,000 บาท ตามโครงสร้างของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ) แผนการศึกษา แบบ ก(ก2) ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา โดยผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ค่าบำรุงการศึกษา ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย ค่าบริการ Internet และอื่นๆ (ถ้ามี) ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนสนับสนุนศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรสนับสนุนค่าหน่วยกิตสำหรับรายวิชาของหลักสูตร (บรรยาย/ปฏิบัติ/สัมมนา) หน่วยกิตละ 3,200 บาท จำนวนไม่เกิน 24 หน่วยกิต และหน่วยกิตรายวิชา EGIT 696 Seminar in Information Technology Management จำนวน 1 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 5,000 บาท ตามโครงสร้างของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ) แผนการศึกษา แบบ ก(ก2) ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา โดยผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ค่าบำรุงการศึกษา ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย ค่าบริการInternet และอื่นๆ (ถ้ามี) ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนสนับสนุนบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรสนับสนุนค่าหน่วยกิตสำหรับรายวิชาของหลักสูตร ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติ/สัมมนา) หน่วยกิตละ 1,600 บาท จำนวนไม่เกิน 30 หน่วยกิต และหน่วยกิตรายวิชา EGIT 696 Seminar in Information Technology Management จำนวน 1 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 2,500 บาท ตามโครงสร้างของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา โดยผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ค่าบำรุงการศึกษา ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย ค่าบริการ Internet และอื่นๆ (ถ้ามี) ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนลดหย่อนค่าหน่วยกิตรายวิชา (ร้อยละ 50 ของค่าหน่วยกิตรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

หลักสูตรสนับสนุนค่าหน่วยกิตสำหรับรายวิชาของหลักสูตร ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติ/สัมมนา) หน่วยกิตละ 1,600 บาท จำนวนไม่เกิน 30 หน่วยกิต และหน่วยกิตรายวิชา EGIT 696 Seminar in Information Technology Management จำนวน 1 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 2,500 บาท ตามโครงสร้างของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา โดยผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ค่าบำรุงการศึกษา ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย ค่าบริการ Internet และอื่นๆ (ถ้ามี) ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนลดหย่อนค่าหน่วยกิตรายวิชา (ร้อยละ 20 ของค่าหน่วยกิตรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

หลักสูตรสนับสนุนค่าหน่วยกิตสำหรับรายวิชาของหลักสูตร ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติ/สัมมนา) หน่วยกิตละ 640 บาท จำนวนไม่เกิน 30 หน่วยกิต และหน่วยกิตรายวิชา EGIT 696 Seminar in Information Technology Management จำนวน 1 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,000 บาท ตามโครงสร้างของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา โดยผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ค่าบำรุงการศึกษา ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย ค่าบริการ Internet และอื่นๆ (ถ้ามี) ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล