คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท

รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท

supaporn-kiattisin

รองศาสตราจารย์
ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
ประธานกรรมการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภูมิศิษฐ์ มหาเวศน์ศิริ
ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย
ที่ปรึกษา

Somkiat

ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
กรรมการ

Taweesak Samanchuen

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม

รองศาสตราจารย์
ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ยอด สุขะมงคล
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ สง่างาม

อาจารย์
ดร.ปรัชญ์ สง่างาม
กรรมการ

อาจารย์
ดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์
กรรมการ

ดร.ภญ.ธีรยา มะยะกูล

อาจารย์
ดร.ธีรยา มะยะกูล
กรรมการ

ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

อาจารย์
ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ

คุณสุชัญญา ราษฎรนิยม
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวลักษมี ชูใจ

คุณลักษมี ชูใจ
ผู้ช่วยเลขานุการ