คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท

รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท

ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

อาจารย์
ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา

ดร.ธนพล คงฤทธิ์
ที่ปรึกษา

ดร.มนตรี ถิรศักดิ์ธนา
ที่ปรึกษา

Somkiat

ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
กรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร.ชมพูนุช โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
กรรมการ

supaporn-kiattisin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
กรรมการ

Taweesak Samanchuen

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วีระชาติ มัตติทานนท์
กรรมการ

ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร

อาจารย์
ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร
กรรมการ

อาจารย์
ดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์
กรรมการ

ดร.ภญ.ธีรยา มะยะกูล

อาจารย์
ดร.ธีรยา มะยะกูล
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ สง่างาม

อาจารย์
ดร.ปรัชญ์ สง่างาม
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม

รองศาสตราจารย์
ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวลักษมี ชูใจ

นางสาวลักษมี ชูใจ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวจิตติมา ทองสาร์
ผู้ช่วยเลขานุการ