คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท

รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท

ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

อาจารย์ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

profile_pic

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา

profile_pic

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา
ที่ปรึกษา

profile_pic

ผศ. นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
ที่ปรึกษา

profile_pic

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โกสลาการ เพิ่มพูนวิวัฒน์

กรรมการ
profile_pic

ดร.มาลี วงศาโรจน์
กรรมการ

Somkiat

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
กรรมการ

supaporn-kiattisin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
กรรมการ

Taweesak Samanchuen

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น
กรรมการ

sotarat-thammaboosadee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ สง่างาม

อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ สง่างาม
กรรมการ

ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร

11. อาจารย์ ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร
กรรมการ

ดร.วศิน ศรีสวัสดิ์

อาจารย์ ดร.วศิน ศรีสวัสดิ์
กรรมการ

อาจารย์มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร

อาจารย์ มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร
กรรมการ

อาจารย์ โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์
กรรมการ

16. อาจารย์ ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวลักษมี ชูใจ

นางสาวลักษมี ชูใจ
ผู้ช่วยเลขานุการ

19. นางสาวจิตติมา ทองสาร์
ผู้ช่วยเลขานุการ