คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก

รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก

supaporn-kiattisin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
ประธานกรรมการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
ที่ปรึกษา

ดร.พีรเดช ณ น่าน
ที่ปรึกษา

Somkiat

ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
กรรมการ

ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

อาจารย์
ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
กรรมการ

Taweesak Samanchuen

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ สง่างาม

อาจารย์
ดร.ปรัชญ์ สง่างาม
กรรมการ

ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร

อาจารย์
ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร
กรรมการ

อาจารย์
ดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์
กรรมการ

ดร.ภญ.ธีรยา มะยะกูล

อาจารย์
ดร.ธีรยา มะยะกูล
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม

รองศาสตราจารย์
ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวลักษมี ชูใจ

นางสาวลักษมี ชูใจ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางปรารถนา สง่างาม

นางปรารถนา สง่างาม
ผู้ช่วยเลขานุการ