คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก

รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก

supaporn-kiattisin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
ประธานกรรมการ

profile_pic

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา

profile_pic

ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์
ที่ปรึกษา

profile_pic

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข
กรรมการ

profile_pic

ดร.พีรเดช ณ น่าน
กรรมการ

profile_pic

ดร.ภานุ ถนอมวรสิน
กรรมการ

profile_pic

พลตำรวจโทปิยะ ศรตระกูล
กรรมการ

profile_pic

นายศุภัย จงศิริ
กรรมการ

Somkiat

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
กรรมการ

ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

อาจารย์ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
กรรมการ

ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร

อาจารย์ ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร
กรรมการ

ATH_4655_Zotarat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
กรรมการ

Taweesak Samanchuen

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวลักษมี ชูใจ

นางสาวลักษมี ชูใจ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางปรารถนา สง่างาม

นางปรารถนา สง่างาม
ผู้ช่วยเลขานุการ