คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก

รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
ประธานกรรมการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
ที่ปรึกษา

ดร.ปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์
ที่ปรึกษา

Somkiat

ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
กรรมการ

supaporn-kiattisin

รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์
ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
กรรมการ

Taweesak Samanchuen

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ยอด สุขะมงคล
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ สง่างาม

อาจารย์
ดร.ปรัชญ์ สง่างาม
กรรมการ

อาจารย์
ดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์
กรรมการ

ดร.ภญ.ธีรยา มะยะกูล

อาจารย์
ดร.ธีรยา มะยะกูล
กรรมการ

ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

อาจารย์
ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวลักษมี ชูใจ

คุณลักษมี ชูใจ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คุณปรารถนา สง่างาม
ผู้ช่วยเลขานุการ