เจ้าหน้าที่

ฝ่ายงานการศึกษาและบริการวิชาการ

คุณลักษมี ชูใจ
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 02 889 2138 ต่อ 6302
โทรศัพท์มือถือ 081-595-7497
e-mail: luksamee.chu@mahidol.ac.th
คุณสุชัญญา ราษฎรนิยม 
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 02 889 2138 ต่อ 6302
โทรศัพท์มือถือ 086-322-8240
e-mail: suchanya.rat@mahidol.edu
คุณปรารถนา สง่างาม
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 02 889 2138 ต่อ 6302
โทรศัพท์มือถือ 086-775-2572
e-mail: prathana.san@mahidol.ac.th
คุณชัยรัตน์ บุญเจริญสุขพิศาล
นักพัฒนาคุณภาพ
โทรศัพท์ 02 889 2138 ต่อ 6302
โทรศัพท์มือถือ 086-896-1403
e-mail: chairat.boo@mahidol.ac.th
คุณไชยพร ธรรมวิไลวัฒน์
เจ้าหน้าที่วิจัย
โทรศัพท์ 02 889 2138 ต่อ 6302
โทรศัพท์มือถือ 063-569-9459
e-mail: chaiyaporn.tha@mahidol.ac.th

ฝ่ายงานสารบรรณ

คุณจิตติมา ทองสาร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02 889 2138 ต่อ 6302
e-mail: jittima.thn@mahidol.ac.th

ฝ่ายงานสารสนเทศ

คุณศิริวรรณ สุเมธอุดม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 02 889 2138 ต่อ 6302
e-mail: siriwan.sum@mahidol.ac.th

ฝ่ายงานพัสดุ - การเงิน และงานอาคารสถานที่

คุณพงษ์ศักดิ์ มณีทิพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 02 889 2138 ต่อ 6302
e-mail: phongsak.man@mahidol.ac.th

ฝ่ายงานบริการ

คุณสมใจ สังข์เสวก
พนักงานสถานที่
โทรศัพท์ 02 889 2138 ต่อ 6302
e-mail: somjay.rit@mahidol.ac.th