ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Information Technology Management (Special Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Information Technology Management)
ชื่อย่อ : M.Sc. (Information Technology Management)

3. วิชาเอก : ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า ๓๗ หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

     5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท
     5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
     5.3 การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย
     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
หมายเหตุ  รายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวน์โหลด

ค่าบำรุงการศึกษา

แผน ก

187,600 บาท
(9 วิชา หน่วยกิต ละ 3200 บาท) (ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ฉบับละ 18,000 บาท)

แผน ข

197,800 บาท
(11 วิชา หน่วยกิต ละ 3,200 บาท) (ค่าลงทะเบียนสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต ฉบับละ 9,000 บาท)