ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

รายละเอียดหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2566)

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Information Technology Management (Special Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Information Technology Management)
ชื่อย่อ : M.Sc. (Information Technology Management)
3. วิชาเอก : ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
     5.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท
     5.2 ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
     5.3 การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย
     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
หมายเหตุ  รายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวน์โหลด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
แผนการศึกษา  แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
ระยะเวลาศึกษา 2 ปี (4 เทอม)
  • อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายฯ ที่ต้องชำระต่อภาคการศึกษา   40,000 บาท
  • ค่าวิจัยและ/หรือค่าอุปกรณ์พิเศษ                                                      74,000 บาท
แผนการศึกษา  แผน ข (ศึกษารายวิชาและทำสารนิพนธ์)
ระยะเวลาศึกษา 2 ปี (4 เทอม)
  • อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายฯ ที่ต้องชำระต่อภาคการศึกษา   40,000 บาท
  • ค่าวิจัยและ/หรือค่าอุปกรณ์พิเศษ                                                      74,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ  234,000 บาท