ที่ปรึกษาศูนย์ GEMC

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

หัวหน้าโครงการ ศูนย์บริหารการจัดการองค์กรสากล (Global Enterprise Management Center)
Email: supaporn.kit@mahidol.edu

1

ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์

ที่ปรึกษา : ด้านการจัดการเทคโนโลยี

2

ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม

ที่ปรึกษา : ด้านกฏหมาย

ดร. สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล

ที่ปรึกษา : ด้าน Digital Cultural Content

อาจารย์ มาริสา แผ่ความดี

ที่ปรึกษา : ด้าน COACHING

 อาจารย์ อาทิตย์ เซกาล

ที่ปรึกษา : ด้านการพัฒนาธุรกิจ SaaS (Software and Services)

 อาจารย์ กมล ชัยสุภากุล

ที่ปรึกษา : ด้านฐานข้อมูล และระบบ Visualization

3

อาจารย์ สงวน ตรีเจริญวิวัฒน์

ที่ปรึกษา : ด้านการจัดการเทคโนโลยี

อาจารย์ ศันศนีย์ หิรัญจันทร์

ที่ปรึกษา : ด้านวิเคราะห์แผนและนโยบาย

อาจารย์ ภณิดาพร จูมมณี

ที่ปรึกษา : ด้านระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรองค์กร

19

อาจารย์ ศักด์ชัย ทองศรีสังข์

ที่ปรึกษา : ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

17

อาจารย์ บุศรา ชุมคง

ที่ปรึกษา : ด้านระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรองค์กร

อาจารย์ อัศวิน โชติพนัง

ที่ปรึกษา : ด้านบริหารงานภาครัฐ

อาจารย์ มณเฑียร วิจิตรสาระวงศ์

ที่ปรึกษา : ด้านมัลติมีเดีย

อาจารย์ ไชยทัศน์ อิ่มสำราญรัชต์

ที่ปรึกษา : ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ

อาจารย์ วรกฤต ศิรธนิตรา

ที่ปรึกษา : ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ อวยพร แฝดกลาง

ที่ปรึกษา : ด้านการบริหารจัดการโครงการ