ที่ปรึกษาศูนย์ GEMC

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

หัวหน้าโครงการ ศูนย์บริหารการจัดการองค์กรสากล (Global Enterprise Management Center)
Email: supaporn.kit@mahidol.edu

1

ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์

ที่ปรึกษา : ด้านการจัดการเทคโนโลยี

2

ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม

ที่ปรึกษา : ด้านกฏหมาย

ATH_4785_Bunlur

ผศ.ดร.บันลือ เอมะรุจิ

ที่ปรึกษา : ด้านภูมิสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม

ดร. สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล

ที่ปรึกษา : ด้าน Digital Cultural Content

คุณมาริสา แผ่ความดี

ที่ปรึกษา : ด้าน COACHING

คุณอาทิตย์ เซกาล

ที่ปรึกษา : ด้านการพัฒนาธุรกิจ SaaS (Software and Services)

คุณกมล ชัยสุภากุล

ที่ปรึกษา : ด้านฐานข้อมูล และระบบ Visualization

3

คุณสงวน ตรีเจริญวิวัฒน์

ที่ปรึกษา : ด้านการจัดการเทคโนโลยี

คุณศันศนีย์ หิรัญจันทร์

ที่ปรึกษา : ด้านวิเคราะห์แผนและนโยบาย

คุณภัทรพล สุเมธลักษณ์

ที่ปรึกษา : ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณภณิดาพร จูมมณี

ที่ปรึกษา : ด้านระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรองค์กร

19

คุณศักด์ชัย ทองศรีสังข์

ที่ปรึกษา : ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

17

คุณบุศรา ชุมคง

ที่ปรึกษา : ด้านระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรองค์กร

คุณอัศวิน โชติพนัง

ที่ปรึกษา : ด้านบริหารงานภาครัฐ

คุณมณเฑียร วิจิตรสาระวงศ์

ที่ปรึกษา : ด้านมัลติมีเดีย

คุณไชยทัศน์ อิ่มสำราญรัชต์

ที่ปรึกษา : ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ

คุณวรกฤต ศิรธนิตรา

ที่ปรึกษา : ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณฐิติมา ช่องตะคุ

ที่ปรึกษา : ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) และรับรู้จากระยะไกล (RS)

คุณอวยพร แฝดกลาง

ที่ปรึกษา : ด้านการบริหารจัดการโครงการ