เกี่ยวกับศูนย์ GEMC

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ : ศูนย์บริหารการจัดการองค์กรสากล (GLOBAL ENTERPRISE MANAGEMENT CENTER)
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
สังกัด : กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
โทรศัพท์ : 02-889-2138  ต่อ 6302 

ลักษณะของโครงการ

  • การรับจ้างทำวิจัย ได้แก่ การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และทำรายงานการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ
  • นวัตกรรมในลักษณะสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ซอร์ฟแวร์ และกระบวนการใหม่ที่มีการวิจัยรองรับ และขายสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ซอร์ฟแวร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบระบบ รับรองระบบ และประเมินผลระบบ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ ห้องมั่นคง (Data Center) หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบมาตรฐาน รับรองมาตรฐาน และประเมินผลมาตรฐาน ได้แก่ ISO, ITIL หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • วิเคราะห์สาเหตุ วิธีแก้ปัญหา การวิเคราะห์ระบบ ออกแบบ วางระบบ ควบคุมงาน ผลิตและพัฒนาระบบ และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง และปรับปรุงเทคโนโลยี
  • การเป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • การจัดกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา การจัดประชุม และการจัดประชุมเชิงวิชาการและปฏิบัติการ
  • การจัดทำแผนแม่บท ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ ERP, HR, BPM หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     ด้วยกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “ศูนย์บริหารการจัดการองค์กรสากล”เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน บริหารจัดการ ระดมทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
     ศูนย์บริหารการจัดการองค์กรสากล (Global Enterprise Management Center) ให้บริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และทำรายงานการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ การเป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ การจัดฝึกอบรม หรือสัมมนา การจัดประชุมทางวิชาการ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยจัดอบรมแก่ประชาชนระดับต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในหัวข้อวิชาการและวิชาชีพที่ผู้เข้ารับการศึกษาและอบรมสนใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทักษะและค่านิยมต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
     และในปัจจุบันกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังรับดำเนินการบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบเตือนภัยสินค้าอุปโภค และโครงการพัฒนาระบบการรับจำนำข้าวของของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โครงการที่ปรึกษาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริหารและจัดการเครื่องมือทุ่นแรง (Equipment Efficiency Manager: EEM) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โครงการที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงแผนแม่บทของ กกท. และที่ปรึกษาโครงการควบคุมการพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management) ของ กกท. ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นต้น
     อีกทั้งการเปิดศูนย์บริการวิชาการเป็นการพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาของกลุ่มสาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานจริง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

ขอบข่ายของการบริการ

     เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน บริหารจัดการ ระดมทรัพยากร ในการให้บริการการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และทำรายงานการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ การเป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ การจัดฝึกอบรม หรือสัมมนา การจัดประชุมทางวิชาการ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)