ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี

sotarat.tha@mahidol.ac.th
+668-1402-3627
https://zotarat.cool

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี

Asst. Prof. Sotarat Thammaboosadee, PhD, CDPO, CDMP, MDQM, CIMP, DCAM

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

หัวหน้าโครงการ Datalent Team

ผู้สอนรายวิชา หลักการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดลในระบบ MuX [ภาคภาษาไทย] และ [ภาคภาษาอังกฤษ]

ผู้สอนหลักสูตรและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด [ประกาศสคส.]

 Academic Social Network:         

บทสัมภาษณ์

การศึกษา (Educational Background)

 • 2556- ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 2013- Ph.D. (Information Technology), King Mongkut’s University Technology Thonburi, Thailand
 • 2548- วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2005- M.Sc. (Technology of Information System Management), Mahidol University, Thailand
 • 2546- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2003- B.Eng. (Computer Engineering), Mahidol University, Thailand

PhD Thesis

 • A Classifier of Charges and Range of Punishments under Criminal Law of Civil Law System: Cases in the Offences against Life and Body Section

ประสบการณ์การฝึกอบรม (Executive Program)

 • 2563- หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 12 โดยสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รางวัล (Awards)

 • 2566 รางวัลอาจารย์ตัวอย่างสาขารับใช้สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2564 Outstanding International Research Consultant (ETCOR Educational Research Center ประเทศฟิลิปปินส์)

คณะกรรมการและที่ปรึกษาปัจจุบัน (Active Advisory and Committee)

 • 2567-ปัจจุบัน คณะกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการธรรมาภิบาลข้อมูล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2565 -ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การธรรมาภิบาลข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • 2564-ปัจจุบัน รองประธานคณะทำงาน มาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน))
 • 2565-ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2563 -ปัจจุบัน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2563 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • 2565-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและบัญชีข้อมูล การนิคมอุตสาหกรรม

คณะกรรมการและที่ปรึกษาในอดีต (Past Advisory and Committee)

 • 2566 ที่ปรึกษาด้านธรรมาภิบาลข้อมูล กรมธุรกิจพลังงาน
 • 2566 ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด
 • 2565-2566 ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลข้อมูล บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2565 ที่ปรึกษาคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • 2565 ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (กระทรวงยุติธรรม)
 • 2565 คณะทํางานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สภาเภสัชกรรม)
 • 2564 -2565 ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลข้อมูล (การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 • 2564 ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (การรถไฟแห่งประเทศไทย)
 • 2564-2565 ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • 2564 คณะทำงานระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (กรมที่ดิน)
 • 2564 ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมองค์กรและสถาปัตยกรรมข้อมูล (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน))
 • 2564 คณะกรรมการศึกษาการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (กระทรวงมหาดไทย)
 • 2564 คณะกรรมการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การกำกับและติดตาม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
 • 2564 คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการคลังเนื้อเยื่อ ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิจัย (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • 2562 - 2564 คณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พรบ.ดิจิทัล (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน))
 • 2563 - 2564 ที่ปรึกษาการประเมินการกำกับดูแลข้อมูลในองค์กร (บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน))
 • 2563 - 2564 ที่ปรึกษาด้านแผนเทคโนโลยี Big Data (สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)
 • 2562 - 2563 ที่ปรึกษาด้านแผนปฏิบัติการดิจิทัล (การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 • 2562 - 2563 ที่ปรึกษาด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (การรถไฟแห่งประเทศไทย)
 • 2561 - 2562 คณะกรรมการร่างกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและข้อมูลเปิดภาครัฐ (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • 2561 ที่ปรึกษาด้าน Big Data (สำนักข่าวกรองแห่งชาติ)

ประกาศนียบัตร (Professional Certification)

ประสบการณ์ในการสอน/จัดอบรม (Teaching Experience)

รายวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU’s Courses)

 • Data Governance
 • Data Architecture and Governance
 • Data Science and Big Data Analytics
 • Social and Legal Informatics
 • Advance Database Management 
 • Operation Management
 • Data Mining
 • Data Mining for Health Informatics 
 • Computer Programming
 • Mathematics for Economics and Finance
 • Computer Graphic 
 • Data Warehousing for Decision Support System 

บรรยายพิเศษ (Public & In-house Lecture)

 • Data Governance and Data Governance Frameworks
 • Personal Data Protection Regulation & Compliance (GDPR & PDPA)
 • Introduction to Data Science
 • Data Stewardship
 • Data Quality
 • Big Data Analytics
 • Data Mining & Text Mining
 • Digital Literacy for Digital Citizen 
 • Digital Technology Trends and their Impacts on National Security
 • Digital Quotient and Digital Intelligence
 • Data Analytics for Business
 • Big Data Project Management 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Public & In-house Workshop)

 • Government Data Governance Frameworks
 • Data Governance for Digital Transformation
 • Data Science and Big Data Analytics with RapidMiner Studio
 • Data Engineering and Machine Learning with RapidMiner Studio 
 • Python Programming for Data Science
 • Data Visualization and Business Intelligence with Tableau Desktop
 • SQL and Relational Databases
 • Document-oritented Database with MongoDB
 • Deep Learning for Image Analytics
 • Advanced Data Analysis and Reports with Power Query and Power BI

สาขาที่สนใจ (Interested Fields)

 • Data Governance
 • Data Governance
 • Big Data Management Strategy and Policy
 • Data Science and Big Data Analytics
 • Data Privacy and Data Protection Law
 • Data Mining and Text Mining
 • Data Quality Management
 • Information Technology Law and Policy
 • Legal Informatics and Computational Law
 • Human Resource Analytics
 • Policy Modeling and Valuation
 • Database and Data Warehousing
 • Information Retrieval
 • Decision Support Systems

วารสารวิชาการ (Journal Publications)

Official sources:      

Only selected journal articles are listed below. You can view all publications, including conference papers, in CV.

International Journals (only Scopus indexed)

 • Yimsuk A, Thammaboosadee S. Evaluation of Thailand’s COVID-19-Related policies and their impact on the stock market using a PMC Index model approach. Cogent Social Sciences. 2024;10(1):1-13. [Q2]
 • Innun T, Thammaboosadee S, Sapsomboon B. An Operating Model Design of Medical Agile Noninvasive Data Governance. Science, Engineering and Health Studies. 2022;16(1):1-10. [Q3]
 • Asavaphongsavanich V, Thammaboosadee S, Chuckpaiwong R. A Combination of K-Means and DBSCAN Customer Segmentation in B2B Business: A Case Study in Electrical and Mechanical Parts Industries. ICIC Express Letters Part B: Applications. 2022;13(11):1133-41. [Q3]
 • Tirastittam P, Thammaboosadee S, Chuckpaiwong R. Importance of Talent Management for Information Technology Personnel in the Thailand’s Bureaucratic Organization. Polish Journal of Management Studies. 2022;25(2):341-56.[Q2]
 • Waiyawuththanapooma P, Thammaboosadee S, Tirastittam P, Jermsittiparsert K, Wongsanguan C, Sirikamonsin P, Aunyawong W. The Role of Human Resource Management and Supply Chain Process in Sustainable Business Performance. Uncertain Supply Chain Management. 2022;10(2):1-10. [Q1]
 • Tirastittam P, Thammaboosadee S, Chuckpaiwong R. The Mediation Effect of Talent Management Process on the Effect of Talent Value Proposition Toward High-Performance Working System in the Digital Transformation Era. Journal of Management Information and Decision Sciences. 2021;24(S2):1-9. [Q2]
 • Thammaboosadee S, Yuttanawa K. A Multi-Stage Predictive Model for Smoking Cessation: Success and Choices of Medication Approaches . International Journal of Electronic Healthcare. 2021;11(3):1-10. [Q4]
 • Yanta S, Thammaboosadee S, Chanyagorn P, Chuckpaiwong R. Course Performance Prediction and Evolutionary Optimization for Undergraduate Engineering Program towards Admission Strategic Planning. ICIC Express Letters. 2021;15(6):567-73. [Q3]
 • Pongpisutsopa S, Thammaboosadee S, Chuckpaiwong R. Factors Affecting HR Analytics Adoption: A Systematic Review Using Literature Weighted Scoring Approach. Asia Pacific Journal of Information Systems (APJIS). 2020;30(4):847-78. [Q3]
 • Thammaboosadee S, Chinomi B, Mohamed EK. A Two-Stage Customer Journey Analytical Model in Single House Business. ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT). 2020;14(2):190-200. [Q4]
 • Thammaboosadee S, Kiattisin S, Darakorn S, Watanapa B. Sentence Identification System based on Criminal Law Ontology. International Review of Law, Computers and Technology. 2017;31(2):1-15. [Q1]
 • Thammaboosadee S, Watanapa B, Chan JH, Silparcha U. A Two-Stage Classifier That Identifies Charge and Punishment under Criminal Law of Civil Law System. IEICE Trans. Inf. & Syst.. 2014;E97-D(4):864-75. [Q3]
 • Thammaboosadee S, Watanapa B. Identification of Criminal Case Diagnostic Issues: a Modular ANN Approach. The International Journal of Information Technology & Decision Making. 2013;12(3):523-46. [Q1]
 • Thammaboosadee S, Watanapa B, Charoenkitkarn N. A Framework of Multi-Stage Classifier for Identifying Criminal Law Sentences. Procedia Computer Science. 2012;13(1):53-9. [Q2]
 • Thammaboosadee S, Silparcha U. A GUI Prototype for the Framework of Criminal Judicial Reasoning System. Journal of International Commercial Law and Technology. 2009;4(3):224-30. [Q4]

Journals (only TCI1 indexed)

 • Khunsoongnoen S, Thammaboosadee S, Wattanasirichaigoon S. Using Predicting Analytics to Determine Discharge Status and Mortality in Sepsis and Septic Shock Patients based on Surgery and Medical Procedures (in Thai). KKU Research Journal (Graduate Studies) . 2019;19(2):1-15.
 • Pongpisutsopa S, Thammaboosadee S, Chuckpaiwong R. HR Analytics: Evolutions, Organizational Adaptation, Lesson Learnt, and Future Trends (in Thai). Human Resources and Organization Development Journal . 2018;10(1):126-62.
 • Supadol T, Thammaboosadee S. Correlation and Predictive Model for O-NET Score Level of Sixth-Grade Students Based on Teacher and School Characteristics (in Thai). Veridian E-journal Science and Technology Silpakorn University. 2017;4(3):101-16.
 • Chanrod S, Thammaboosadee S. The Design and Evaluation of Business and Information Architecture Blueprint for the Oil and Gas Business Licensing (in Thai). Veridian E-journal Science and Technology Silpakorn University. 2017;4(3):138-56.
 • Thammaboosadee S, Nirattisai A. A Decision Model in Graduate Studies Enrollment from Attitude Factors in Social Media Usage (in Thai). Journal of Industrial Education. 2015;9(2):63-71.

Current Master and PhD Advisees

Current candidates (Proposal passed)

• [Phd]: Kotchaphun Boonkong (Keng)
• [Phd]: Sawika Chindarattanaporn (Mint)
• [Phd]: Sutthipong Yungratog (Snooker)
• [Phd]: Wichian Boonyaprapa (Aod)
• [Thematic Paper]: Saowarod Polart (Aoi)
Future Candidates
• [Phd]: Benya Whangmahaporn (Golf)
• [Phd]: Patsara Sirikamonsin (Poo)
• [Phd]: Ratsuda Sakilkittinapakul (Rat)
• [Thesis]: Maliwan Phuttara (Wan)
• [Thematic Paper]: Chanarthip Siriviriyapoon (Au)
• [Thematic Paper]: Kornchawan Sommanawat (Kam)
• [Thematic Paper]: Pacharawan Taecharoen (Mine)
• [Thematic Paper]: Pichayada Luangvilaiwan (Poy)