คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ทำไมต้องเรียน Information Technology Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล​

ITM มหิดลมีประวัติความสำเร็จมายาวนาน โดยเริ่มเปิดสอนในปี 2537 จนถึงปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่าสามพันคน ศิษย์เก่าของ ITM เป็นผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาจารย์ของ ITM มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหลากหลายในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เนื้อหาการเรียนการสอนทันสมัย และมีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้สอบใบประกาศนียบัติวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Certification) ในระดับมาตรฐานสากล

เรียนโท IT มหิดล เรียนวันไหนบ้าง และเรียนที่ไหน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ) จัดการเรียนการสอนเฉพาะ วันเสาร์ อาทิตย์ และ เรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

เรียนต่อ โท IT Management มหิดล ได้เรียนอะไรบ้าง ​

หลักสูตร IT Management เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื้อหาวิชาบังคับผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ มาตรฐานเทคโนโลยีระดับสากล และต่อยอดไปยังการวางกลยุทธ์องค์กร ส่วนวิชาเลือกมีหลากหลาย อาทิ big data AI machine learning Business Intelligence IT Security และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยกับเนื้อหาข้างต้น

เรียน IT Management มหิดล ต้องจบอะไรมา​

เราเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา (Multidisciplinary Program) จบปริญญาตรีสาขาอะไรมาก็เรียนได้ และมีโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้นักศึกษาทุกคน

เรียนต่อ โท IT Management จบแล้ว ทำงานอะไร ​

ผู้บริหารองค์กรทางด้านสารสนเทศ
ผู้จัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ
ผู้กำกับดูแลธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
ผู้ตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
ผู้บริหารความเสี่ยงและความมั่นคงสารสนเทศ
นักจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
นักจัดการเทคโนโลยีทางการเงิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิชาการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประกอบการหรือบริษัทสตาร์ตอัพด้านการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียนต่อ โท IT Management มหิดล มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่​

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีค่าเล่าเรียนโดยประมาณ 200,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
หน่วยกิตรายวิชา หน่วยละ 3,200 บาท
หน่วยกิตวิชาสัมมนา เหมาจ่าย 5,000 บาท
วิทยานิพนธ์ 18,000/ฉบับ
สารนิพนธ์ 9,000/ฉบับ
อุปกรณ์พิเศษ 64,000 บาท แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 16,000

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่​

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 02 889 2138 ต่อ 6301-2

มือถือ : 086 775-2572, 086 322-8240, 081-595-7497

อีเมล์ : egitm@mahidol.ac.th

เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/ITM.mahidol