ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

          วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 พิธีปัจฉิมนิเทศ มหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสิน ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศแก่มหาบัณฑิต เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ขอขอบคุณภาพ:งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์