ข่าวและประกาศของเว็บ

(There are no discussion topics yet in this forum)

Available courses

EGIT517 International IT Standard and GRC Framework
อ. มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร

EGIT518 Seminar in Information Technology Management
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน และคณาจารย์

EGIT532 Data Science and Big Data Analytics

EGIT520 Data Science for Business

ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี

EGIT539 Intelligent Industry and Smart Technologies

ผศ.ดร.ยอด สุขะมงคล

EGIT552 Macroeconomics for Information Technology Management
EGIT553 Digital Economy
EGIT642 Disruptive Innovation

รศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
อ.ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
อ.ดร.ปรัชญ์ สง่างาม


EGIT 558 Strategic Human Resources Management and Leadership in Digital Age

อ.ดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์

วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น. (R403)

EGIT586 PRINCIPLES OF GLOBAL HEALTHCARE INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

อ.ดร.ธีรยา มะยะกูล

EGIT639 Artificial Intelligence for Digital Era
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชนื่
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

ส่วนประกอบระบบนิเวศดิจิทัล ระบบสารสนเทศธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบความมั่นคงปลอดภัย คลาวด์คอมพิวติ้งและรูปแบบการใช้งาน รูปแบบให้บริการคลาวด์ เทคโนโลยีคลาวด์ การประยุกต์ใช้และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

This course will provide comprehensive body-of knowledge of data governance including: Data management and Data governance principles; Data ethics and Data Privacy; Data governance key concepts and business drivers; Non-invasive data governance concepts; Data governance and business values in executive viewpoints; Data Governance organization and operating models; Data architecture; Data modeling and design; Data storage and operations; Data security; Data integration and interoperability; Document and content management; Reference and master data management; Data warehouse, business intelligence, data science, and big data analytics; Metadata management; Data quality management; Data governance maturity model and data governance framework; Designing, deploying, and sustaining data governance program.
EGIT555 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT IN DIGITAL AGE
EGIT635 STRATEGIES HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR DIGITAL BUSINESSS
ผู้สอน: อ.ดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์

EGIT580 Strategic Planning and Management
ผู้สอน: ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

EGIT600 Advanced Statistics for Information Technology Management
EGIT585 Research Techniques for Applications of Managements and Social Sciences

Lecture รศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม

เทคนิควิจัยสำหรับการจัดการและสังคมศาสตร์ กรอบกระบวนการวิจัย รูปแบบโมเดลการวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลการวิจัยด้วยเครื่องมือทางสถิติ จริยธรรมนักสารสนเทศ

Research techniques for managements and social science; framework of process research; model patterns of research; analysis and evaluation of research using statistic tools; ethics of information professionals.
เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย บทความทางวิชาการ ฐานข้อมูลทางวิชาการ คุณภาพของบทความ กระบวนการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ผลการวิจัย การนำเสนอผลวิจัยในรูปแบบงานเขียนทางวิชาการ เทคนิคการนำเสนองานวิจัยด้วยการบรรยาย (oral presentation)
EGIT615 Advanced Information Technology Management
EGIT515 INFORMATION TECHONOLOGY SERVICE
EGIT514 INTERNATIONAL IT STANDARD
Lecture ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน/อ.มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร
วศกส513 กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร
EGIT513 Enterprise Architecture Framework

วศกส615 กรอบสถาปัตยกรรมองค์กรขั้นสูง
EGIT615 Advanced Enterprise Architecture Framework

สถาปัตยกรรมองค์กร สถาปนิกองค์กร กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร โทกาฟ วิธีพัฒนาสถาปัตยกรรม กรอบเนื้อหาสถาปัตยกรรม ความต่อเนื่องขององค์กร กรอบสมรรถนะสถาปัตยกรรม จริยธรรมนักสารสนเทศ
EGIT632 DIGITAL ECONOMY
EGIT553 DIGITAL ECONOMY

ผู้สอน: 1) ดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์ 2) ดร.ธีรยา มะยะกูล และ 3) 
อ.ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา 

EGIT652 MANAGEMENT MEDICAL INFORMMATICS (2023/1)

EGIT696 SEMINAR INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT (2023/1)
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

ส่วนประกอบระบบนิเวศดิจิทัล ระบบสารสนเทศธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบความมั่นคงปลอดภัย คลาวด์คอมพิวติ้งและรูปแบบการใช้งาน รูปแบบให้บริการคลาวด์ เทคโนโลยีคลาวด์ การประยุกต์ใช้และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เทคนิควิจัยสำหรับการจัดการและสังคมศาสตร์ กรอบกระบวนการวิจัย รูปแบบโมเดลการวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลการวิจัยด้วยเครื่องมือทางสถิติ จริยธรรมนักสารสนเทศ

Research techniques for managements and social science; framework of process research; model patterns of research; analysis and evaluation of research using statistic tools; ethics of information professionals.
เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย บทความทางวิชาการ ฐานข้อมูลทางวิชาการ คุณภาพของบทความ กระบวนการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ผลการวิจัย การนำเสนอผลวิจัยในรูปแบบงานเขียนทางวิชาการ เทคนิคการนำเสนองานวิจัยด้วยการบรรยาย (oral presentation)
วศกส513 กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร
EGIT513 Enterprise Architecture Framework

วศกส615 กรอบสถาปัตยกรรมองค์กรขั้นสูง
EGIT615 Advanced Enterprise Architecture Framework

สถาปัตยกรรมองค์กร สถาปนิกองค์กร กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร โทกาฟ วิธีพัฒนาสถาปัตยกรรม กรอบเนื้อหาสถาปัตยกรรม ความต่อเนื่องขององค์กร กรอบสมรรถนะสถาปัตยกรรม จริยธรรมนักสารสนเทศ
EGIT632 DIGITAL ECONOMY
EGIT553 DIGITAL ECONOMY

ผู้สอน: 1) ดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์ 2) ดร.ธีรยา มะยะกูล และ 3) 
อ.ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา 

EGIT641 Quantum Computing
ผู้สอน: ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน และ รศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม

This course will provide comprehensive body-of knowledge of data governance including: Data management and Data governance principles; Data ethics and Data Privacy; Data governance key concepts and business drivers; Non-invasive data governance concepts; Data governance and business values in executive viewpoints; Data Governance organization and operating models; Data architecture; Data modeling and design; Data storage and operations; Data security; Data integration and interoperability; Document and content management; Reference and master data management; Data warehouse, business intelligence, data science, and big data analytics; Metadata management; Data quality management; Data governance maturity model and data governance framework; Designing, deploying, and sustaining data governance program.

EGIT 558 Strategic Human Resources Management and Leadership in Digital Age

อ.ดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์

วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น. (R403)

แนวคิดกระบวนการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทักษะการจัดการของผู้ประกอบการ เครื่องมือช่วยบริหารจัดการผู้ประกอบการ การบูรณาการกลยุทธ์ตามหน้าที่ทางธุรกิจเทคสตาร์ทอัพ การจัดการเทคสตาร์ทอัพ จริยธรรมผู้ประกอบการ
Concept and processes management of enterprises; business environment; management skill of entrepreneurs; management tools help entrepreneurs; integration strategy based on business functions; tech startup; tech startup management; ethics of entrepreneurship.
เทคนิควิจัยสำหรับการจัดการและสังคมศาสตร์ กรอบกระบวนการวิจัย รูปแบบโมเดลการวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลการวิจัยด้วยเครื่องมือทางสถิติ จริยธรรมนักสารสนเทศ

Research techniques for managements and social science; framework of process research; model patterns of research; analysis and evaluation of research using statistic tools; ethics of information professionals.
เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย บทความทางวิชาการ ฐานข้อมูลทางวิชาการ คุณภาพของบทความ กระบวนการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ผลการวิจัย การนำเสนอผลวิจัยในรูปแบบงานเขียนทางวิชาการ เทคนิคการนำเสนองานวิจัยด้วยการบรรยาย (oral presentation)
EGIT514 International IT Standard (PDPA)
EGIT615 Advanced Information Technology Management (PDPA)

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
อาจารย์ มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร
วศกส513 กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร
EGIT513 Enterprise Architecture Framework

วศกส615 กรอบสถาปัตยกรรมองค์กรขั้นสูง
EGIT615 Advanced Enterprise Architecture Framework

สถาปัตยกรรมองค์กร สถาปนิกองค์กร กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร โทกาฟ วิธีพัฒนาสถาปัตยกรรม กรอบเนื้อหาสถาปัตยกรรม ความต่อเนื่องขององค์กร กรอบสมรรถนะสถาปัตยกรรม จริยธรรมนักสารสนเทศ

EGIT514 International IT Standard (PDPA)

EGIT615 Advanced Information Technology Management (PDPA)

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

อาจารย์ มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร

วันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 16.00 น. (R301)

EGIT532 DATA SCIENCE AND BIG DATA ANALYTICS

EGIT643 DATA SCIENCE FOR BUSINESS AND ECONOMIC

ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี

วันเสาร์ เวลา 09:00 - 12:00 น. R301

EGIT553 DIGITAL ECONOMY
EGIT632 DIGITAL ECONOMY
อ.ดร.ปรัชญ์ สง่างาม 

วันเสาร์ เวลา 9:00 - 12:00 ห้อง R403

EGIT555 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT IN DIGITAL AGE
EGIT 635 STRATEGIES HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR DIGITAL BUSINESSS
อ.ดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์
วันเสาร์ เวลา 13:00 - 16:00 น. ห้อง R301

EGIT580 Strategic Planning and Management

ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น. (R301)

EGIT581 Business Analysis and Business Process Management

อ.ดร.ชนัฎฐา จันสุทธิรางกูร

วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น. (R404)

EGIT586 PRINCIPLES OF GLOBAL HEALTHCARE INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
EGIT650 HEALTHCARE INFORMATION TECHNOLGOY
MANAGEMENT
อ.ดร.ธีรยา มะยะกูล
วันเสาร์ เวลา 13:00 - 16:00 น. ห้อว R403

EGIT597 SELECTED TOPICS IN IT MANAGEMENT I (Disruptive Innovation)
EGIT642 DISRUPTIVE INNOVATION
รศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
วันเสาร์ : 13.00 - 16.00 น. ห้อง R404

EGIT598 SELECTED TOPICS IN IT MANAGEMENT II (Natural language processing (NLP))

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น (R403)

EGIT639 ARTIFICAIL INTELLIGENCE FOR DIGITAL ERA

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน/ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น (R403)

วันอาทิตย์ เวลา 9:00 - 12:00 น. ห้อง R403

EGIT696 SEMINAR

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

อาจารย์ ดร.ภญ.ธีรยา มะยะกูล

วันอาทิตย์ เวลา 16:00 - 17:00  น. ห้อง R301

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย บทความทางวิชาการ ฐานข้อมูลทางวิชาการ คุณภาพของบทความ กระบวนการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ผลการวิจัย การนำเสนอผลวิจัยในรูปแบบงานเขียนทางวิชาการ เทคนิคการนำเสนองานวิจัยด้วยการบรรยาย (oral presentation)

ส่วนประกอบระบบนิเวศดิจิทัล ระบบสารสนเทศธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบความมั่นคงปลอดภัย คลาวด์คอมพิวติ้งและรูปแบบการใช้งาน รูปแบบให้บริการคลาวด์ เทคโนโลยีคลาวด์ การประยุกต์ใช้และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

วศกส 513 กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร
EGIT 513 Enterprise Architecture Framework

สถาปัตยกรรมองค์กร สถาปนิกองค์กร กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร โทกาฟ วิธีพัฒนาสถาปัตยกรรม กรอบเนื้อหาสถาปัตยกรรม ความต่อเนื่องขององค์กร กรอบสมรรถนะสถาปัตยกรรม จริยธรรมนักสารสนเทศ
This course will provide comprehensive body-of knowledge of data governance including: Data management and Data governance principles; Data ethics and Data Privacy; Data governance key concepts and business drivers; Non-invasive data governance concepts; Data governance and business values in executive viewpoints; Data Governance organization and operating models; Data architecture; Data modeling and design; Data storage and operations; Data security; Data integration and interoperability; Document and content management; Reference and master data management; Data warehouse, business intelligence, data science, and big data analytics; Metadata management; Data quality management; Data governance maturity model and data governance framework; Designing, deploying, and sustaining data governance program.
แนวคิดกระบวนการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทักษะการจัดการของผู้ประกอบการ เครื่องมือช่วยบริหารจัดการผู้ประกอบการ การบูรณาการกลยุทธ์ตามหน้าที่ทางธุรกิจเทคสตาร์ทอัพ การจัดการเทคสตาร์ทอัพ จริยธรรมผู้ประกอบการ
Concept and processes management of enterprises; business environment; management skill of entrepreneurs; management tools help entrepreneurs; integration strategy based on business functions; tech startup; tech startup management; ethics of entrepreneurship.
เทคนิควิจัยสำหรับการจัดการและสังคมศาสตร์ กรอบกระบวนการวิจัย รูปแบบโมเดลการวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลการวิจัยด้วยเครื่องมือทางสถิติ จริยธรรมนักสารสนเทศ

Research techniques for managements and social science; framework of process research; model patterns of research; analysis and evaluation of research using statistic tools; ethics of information professionals.

Course ID: EGIT696  

Course Title: SEM INFORM TECHNO MANAGEMENT  

อาจารย์ผู้สอน:  ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน / ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล  

วัน-เวลา วันอาทิตย์ : 16.00 - 17.00 น. (R301) 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย บทความทางวิชาการ ฐานข้อมูลทางวิชาการ คุณภาพของบทความ กระบวนการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ผลการวิจัย การนำเสนอผลวิจัยในรูปแบบงานเขียนทางวิชาการ เทคนิคการนำเสนองานวิจัยด้วยการบรรยาย (oral presentation)

EGIT514 International IT Standard (PDPA)

EGIT615 Advanced Information Technology Management (PDPA)

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

อาจารย์ มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร

วันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 16.00 น. (R301)

EGIT532 Data Science and Big Data Analytics

ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี

วัน-เวลา วันเสาร์ : 09.00 - 12.00 น. (R301)

EGIT533 Business Intelligence & Data Visualization (2-2563)

อาจารย์ ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์

วันเสาร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. (R301)

EGIT554 DIGITAL MARKETING STRATEGY

อาจารย์ผู้สอน:  ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน  

วัน-เวลา วันเสาร์ : 09.00 - 12.00 น. (R404)

EGIT 558 Strategic Human Resources Management and Leadership in Digital Age

อ.ดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์

วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น. (R403)

EGIT580 Strategic Planning and Management

ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

วันเสาร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. (R403)

EGIT581 Business Analysis and Business Process Management

อ.ดร.ชนัฎฐา จันสุทธิรางกูร

วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น. (R404)

EGIT597 Selected Topics in IT Management I (Disruptive Innovation)

รศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม 

วัน-เวลา วันเสาร์ : 13.00 - 16.00 น. (R404)

Course ID: EGIT696  

Course Title: SEM INFORM TECHNO MANAGEMENT  

อาจารย์ผู้สอน:  ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน / ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล  

วัน-เวลา วันอาทิตย์ : 16.00 - 17.00 น. (R301) 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย บทความทางวิชาการ ฐานข้อมูลทางวิชาการ คุณภาพของบทความ กระบวนการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ผลการวิจัย การนำเสนอผลวิจัยในรูปแบบงานเขียนทางวิชาการ เทคนิคการนำเสนองานวิจัยด้วยการบรรยาย (oral presentation)
วศกส 513 กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร
EGIT 513 Enterprise Architecture Framework

สถาปัตยกรรมองค์กร สถาปนิกองค์กร กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร โทกาฟ วิธีพัฒนาสถาปัตยกรรม กรอบเนื้อหาสถาปัตยกรรม ความต่อเนื่องขององค์กร กรอบสมรรถนะสถาปัตยกรรม จริยธรรมนักสารสนเทศ
This course will provide comprehensive body-of knowledge of data governance including: Data management and Data governance principles; Data ethics and Data Privacy; Data governance key concepts and business drivers; Non-invasive data governance concepts; Data governance and business values in executive viewpoints; Data Governance organization and operating models; Data architecture; Data modeling and design; Data storage and operations; Data security; Data integration and interoperability; Document and content management; Reference and master data management; Data warehouse, business intelligence, data science, and big data analytics; Metadata management; Data quality management; Data governance maturity model and data governance framework; Designing, deploying, and sustaining data governance program.
แนวคิดกระบวนการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทักษะการจัดการของผู้ประกอบการ เครื่องมือช่วยบริหารจัดการผู้ประกอบการ การบูรณาการกลยุทธ์ตามหน้าที่ทางธุรกิจเทคสตาร์ทอัพ การจัดการเทคสตาร์ทอัพ จริยธรรมผู้ประกอบการ
Concept and processes management of enterprises; business environment; management skill of entrepreneurs; management tools help entrepreneurs; integration strategy based on business functions; tech startup; tech startup management; ethics of entrepreneurship.
เทคนิควิจัยสำหรับการจัดการและสังคมศาสตร์ กรอบกระบวนการวิจัย รูปแบบโมเดลการวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลการวิจัยด้วยเครื่องมือทางสถิติ จริยธรรมนักสารสนเทศ

Research techniques for managements and social science; framework of process research; model patterns of research; analysis and evaluation of research using statistic tools; ethics of information professionals.

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วย Delphi & AHP
ผู้สอน รศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง
Email: psuksawang@gmail.com, Tel. 0614615629