พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

          วันที่ 25 สิงหาคม 25621 นักศึกษา ITM61 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ) พร้อมด้วย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561