อาจารย์ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขา

ประวัติส่วนตัว

 

Yuttapong Aunhathaweesup (อ. ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์)
Lecturer, Technology of Information System Management Division

Faculty of Engineering, Mahidol University
Tel: +668-5377-6801 
Email: pentagon.ou@gmail.com, Yuttapong.aun@mahidol.ac.th

Certificate
• Microsoft Certified Solutions Associate (MSCA)
• Microsoft Certified Professional (MCP)
• Microsoft Certified Trainer (MCT)
• CompTIA CTT+
• CompTIA Security+
• CompTIA Project+
• CompTIA A+
• CompTIA Healthcare IT Technician