อาจารย์วศิน ศรีสวัสดิ์

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขา

 

วศิน ศรีสวัสดิ์ (WASIN SRISAWAT)

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Telephone 02 889 2138 ต่อ 6300
Email: wasin.srw@mahidol.ac.th