ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขา

ประวัติส่วนตัว

 

Assistant Professor Supaporn Kiattisin, PhD.
Director of Information Technology Management
Director of Global Enterprise Management Center
Faculty of Engineering, Mahidol University
Phone: +668 1866 4207
E-mail: supaporn.kit@mahidol.edu, tom_kiattisin@hotmail.com

• Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• M.Eng. (Electrical Engineering) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• B.Eng. (Computer Engineering) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า

• Enterprise Architecture
• Digital Economy
• Data Governance
• Digital Payment /Wallet /Money
• Big Data
• Internet of Think
• Digital Document/ Paperless
• Health Care IT
• Business Process Management
• Data Warehouse /Business Intelligence
• Industry 4.0
• IT Management

2010-present Mahidol University
• Director of Technology Information System Management, Faculty of Engineering, to be responsible for job descriptions as follows:
- To organize and plan this program for driving in advance
- To teach related IT subjects e.g. Database, BI, Artificial Intelligent (AI), Oracle, SAP etc.
- To be an advisor in many master students
• Director of Global Enterprise Management Center

2017-Present Metropolitan Waterworks Authority
• Consult of ICT Planning & Enterprise Architecture

2017-Present Thailand Digital Economy, Ministry of Digital Economy and Society
• Development Village e-Commerce

2017-Present Bangkok Metropolitan Administration
• Consult of ICT Planning & Enterprise Architecture

2016-Present National Research Council of Thailand
• Thailand Energy Enterprise Architecture

2016-Present Ministry of Information Communication Technology (ICT)
• Consult of Digital Literacy Thailand

2016-present Thailand Professional Qualification Institute (Public organization)
• Consult of Professional Standard Water Supply

2015-2016 Thailand Privileged Card Co., Ltd.
• Consult of ERP

2016-Present Tourism Authority of Thailand
• Consult of ERP

2014-Present Central Institute of Forensic Science
• Consult of IT Master Plan

2014-2016 Ministry of Transport of Thailand
• Consult of IT for AEC

2015-2016 Ministry of tourism and sports
• Consult of Integrating Border Design

2014-Present Consult of Design and Control of Thailand
• Nation Research Management System
• Research and Knowledge Enterprise Architecture

2014-2015 Independent Commission on Environment and Health
• IT Consult of Independent Commission on Environment and Health

2014-2016 Airports of Thailand Public Company Limited
• Consult of Design and Control of AOT Infrastructure System

2014-2015 Electronic Government Agency
• Business Process Improvement of EGA
• To improve core business process
• Use Cobit 5.0 standard for improvement

2013-Present Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization): GISTDA
• Implement Enterprise Resource Planning (ERP) as follows:
- ERP, Budgeting and HR of technical system for hardware & software

2014-2015 Electronic Government Agency
- Consult and Implement a Business Processing Improvement of Electronic Government Agency

2010-present Department of Internal Trade (DIT), Ministry of Commerce
• Committee of TOR for IT Master Plan as follows:
- To design and plan the conceptual structure of the IT master plan for 8 departments in Ministry of Commerce
- To collect and inquire advantage and disadvantage information from 8 departments in terms of IT e.g.
- To invite the officials from 8 departments in order to discuss this plan between them and the consultants to find the final solution
- To conclude and draft finally the IT master plan between 2010-2014
• Project Leader of Consultation & Implementation for Warning System of Consumer Products (Phase I and Phase II) as follows:
- To design, plan and study the conceptual structure of the Warning System for 3 consumer products i.e. car tire, fertilizer and metal
- To design, construct and implement the simulation model of warning system in these three products using linear regression, neural network, econometric etc.
- To collect the data of such three products for testing and verifying the proposed model of warning system
- To design the website interface between database and web application
- To implement the concept of Business Intelligent (BI) for reporting on the website of the warning system
• Project Leader of Consultation & Implementation for Rice Pawn as follows:
- To design and plan the conceptual structure of the System
- To implement the rice pawn
• Project Leader of Consultation & Implementation for Rice Pawn Linkage as follows:
- To design concept the integrate structure
- To implement the system
• Project Leader of GIS for Rice Pawn as follows:
- To survey location of mill
- To implement the GIS for all platform

2013 Metropolitan Waterworks Authority • Vice President of Board IT at MWA

2012-2013 Wastewater Management Authority
• HRD Consult as follows:
- Competency
- Succession Plan
- Master Plan

2010-2012 Port Authority of Thailand
• Project Leader of Equipment Efficiency Manager (EEM) System
- Design and plan the conceptual structure of the EEM System consisting of ZigBee Wireless Network, Microcontroller, GPS module, oil sensors, database and web application
- Supervise and control the implementation of hardware & software systems, for example, website interface, database system, ZigBee wireless network, microcontroller board including oil sensors setting it up on the folk-lip truck
- Create the concept of Business Intelligent (BI) for reporting on the website of the EEM system
- Invite the officials from the PAT in order to discuss the problems from the EEM system between them
and the consultant to find the final solution • Committee of TOR for IT Master Plan and Enterprise in LCB Port
• Project Leader of SOA

2010-2012 Market Office, Bangkok
• Consultation & Committee of TOR for IT Master Plan and Enterprise Resource Planning (ERP) as follows:
- Draft and design the TOR of the for the IT Master Plan and ERP cooperating with the officials from the Market Office, Bangkok in terms of technical system for hardware & software for
- Meeting with the officials from the Market Office, Bangkok and the consultant for considering the TOR of IT Master Plan and Enterprise Resource Planning (ERP) in every month

2010-present The Pawnshop of Bangkok
• Advisor & Committee of TOR for Master Plan for Enterprise Resource Planning (ERP) as follows:
- Draft and design the TOR of the for the IT Master Plan and ERP cooperating with the officials from the Market Office, Bangkok in terms of technical system for hardware & software for

2009-2012 Sports Authority of Thailand
• Consulting Leader of Revised IT Master Plan for the IT Department as follows:
- To design, plan and revise the conceptual structure of the IT master plan for the IT Department
- To collect and inquire advantage and disadvantage information from 11 sections in terms of IT e.g. .
- To invite the officials from 11 departments in order to discuss this plan between them and the consultants to find the final solution
- To conclude and draft finally the IT master plan between 2008-2012
• Consulting Leader of E-Learning Project for the Financial Department as follows:
- To collect and inquire information of financial regulation from Financial Department
- To create and design the E-learning System: How to learn easy and quickly understanding of this financial regulation?
- To invite the officials from the Financial Department to train the E-learning system
• Consulting Leader of Data Center Project for Improving the IT Room as follows:
- To provide and consult an improvement in terms of TIST standards e.g. Teer 3
- To suggest and recommend the technical system for all hardware structure of the IT room responding to TIST standards such as computer servers, network system, hard disk, wire standard, security equipment
• Consulting Leader of Sportsman Database System Development & Games Management System (GMS) as follows:
- To draft and design the TOR of the GMS cooperating with the officials from the IT department in terms of technical system for hardware & software e.g. computer servers, programing langue, database system, web interface etc.
- To visit the National Game of Thailand in order to understand the regulation of competition in each type of sports game
- To supervise, control, suggest and recommend the GMS project
- To monitor and track a progress of the GMS project
• Consulting Leader of Business Intelligent (BI) & Enterprise Resource Planning (ERP) as follows:
- To draft and design the TOR of the BI & ERP cooperating with the officials from the IT, Accountant, Finance and Human Resource departments in terms of technical system for hardware & software for
o ASP operations
o ERP solutions
o HRMS solutions
- To supervise, control, suggest and recommend the BI&ERP project
- To monitor and track a progress of the BI&ERP project
• Consulting Leader of Business Processing Management (BPM)
- To draft and design the TOR of the BPM cooperating with the officials from the IT and administration departments in terms of technical system for hardware & software for
o Business Process Management
o Content Management
o BI
- To supervise, control, suggest and recommend the BPM project
- To monitor and track a progress of the BPM project

2011-2013 Ministry of Industry Thailand
• Consultation of Green Industry Thailand as follows:
- To draft and design the Green Industrial level
- To organize of Green Industry Conference
- To implement the IT Green Industry
- To Contact with each industry in Thailand

2011-2012 The Government Lottery Office
• Consultation & Committee of TOR for IT Master Plan and Enterprise Resource Planning (ERP) as follows:
- To draft and design the TOR of the for the IT Master Plan and ERP cooperating with the officials from the Government Lottery Office in terms of technical system for hardware & software
- Meeting with the officials from the Government Lottery Office and the consultant for considering the TOR of IT Master Plan and Enterprise Resource Planning (ERP) in every month

2007-Present Thai Biomedical Engineering Research Association (ThaiBME)
• Secretary of ThaiBME
• Associate Editor of International Journal of Applied Biomedical Engineering (IJABME)
• General Co-Chair of The 2008 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2008)
• Leader of WiMAX Project for the DICOM Team
- To implement the family folder program for the medical doctor to monitor and inspect the disease derived from a relative
- To implement and interface between the Hospital Information System (HIS) and Picture Archiving and Communication System (PACS) based on Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) at HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center
• Consultation of Business Intelligent (BI) & ERP System for HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center to provide the suggestions and recommendations for the IT Department

2008 Ministry of Education
• Consultation and Implementation to develop the Database System for Schools of Po-Nao & Ta-Dee-Ka
• Consultation and Implementation to develop the Quality Insurance System for Private Schools

1996-2011 University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
• Lecturer of Computer and Multimedia Engineering, Faculty of Engineering, to be responsible for job descriptions as follows:
• Director of Master Program in Computer Engineering to be responsible for job descriptions as follows:
- Organize and plan onwards this program
- Teach related IT subjects e.g. Seminar, Special topics for IT etc.
- To be an advisor in many master student
• Chairman of E-Learning Production to lead for consulting implementation of the E-learning System supporting to the lecturers in School of Engineering
• Committee of the Data Center to provide and consult an improvement in terms of TIST standard
• Committee of Term of References (TOR) of the ERP project to be responsible for job descriptions as follows:
- To plan the system of the Enterprise Resource Planning (ERP)
- To provide the recommendations and suggestions in terms of advantages and disadvantages for the software implementation such as Oracle, SAP etc.
• Committee of Research Section to provide the suggestions of the research development in School of Engineering
• Deputy Dean of Faculty of Engineering to be responsible for job descriptions as follows:
- To organize and plan Faculty of Engineering for driving in advance
- To manage and rearrange for modern curriculum of bachelor degree such as computer engineering, electrical engineering, electronics engineering etc.
• Secretary of Faculty of Engineering to be responsible for job descriptions as follows:
- To assist and help Dean and Deputy Dean of Faculty of Engineering
- To give and suggest better comments to the student
• Committee of Term of References (TOR) of Electronics Library to be responsible for job descriptions as follows:
- To plan and construct the system of the Electronics Library in terms of hardware & software e.g. computer servers, hard disk, database, website interface etc.
- To provide the recommendations and suggestions in terms of advantages and disadvantages for the hardware & software implementation such as SUN, UNIX, Windows, Oracle, DB2 etc.
• Committee of Term of References (TOR) of SAS System to be responsible for job descriptions as follows:
- Plan and construct the system of the SAS System in terms of hardware & software e.g. computer servers, hard disk, database, website interface etc.
- Provide the recommendations and suggestions in terms of advantages and disadvantages for the hardware & software implementation such as SUN, UNIX, Windows, SAS, Oracle etc.

2005-2007 GESCO Company • Consultant in Computer Engineering
• Consult: Scada Control

2004-2005 Soft-Lite Plus Co.,LTD.
• International Trading Manager of Soft-Lite Plus Co.,LTD.

2003-2004 Shell Company of Thailand (asset control management)
• Consult: Maintenance Engineering Department
• Consult: Scada Control

2002 Meteorological Department & the Army
• Design of Database System for Data Collection to the Report
• Development of Database Program for the Report

2001 Ministry of Interior
• Control System of Satellite Communication Equipment using LAN
• Consult: Scada Control

• Enterprise Architecture
• Digital Economy
• Data Governance
• Digital Payment /Wallet /Money
• Big Data
• Internet of Think
• Digital Document/ Paperless
• Health Care IT
• Business Process Management
• Data Warehouse /Business Intelligence
• Industry 4.0
• IT Management

1. พื้นฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์
บทที่ 14 เรื่องระบบการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลภาพในรูปแบบดิจิตอล
ผู้แต่ง ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน ของสมาคมชีวการแพทย์ไทย

2. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
บทที่ 10 เรื่องพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชงานวิจัยที่สนใจ


• Iamongkot, S., Thammaboosadee, S., and Kiattisin, S. (2015), Discovering Association between Metabolic Syndrome and Its Related Chronic Diseases Represented by ICD-10 Code, Journal of Advances in Information Technology, vol.6, no.4, pp. 258-261.
• Onsumran, C., Thammaboosadee, S., and Kiattisin, S. (2015), Gold Price Volatility Prediction by Text Mining in Economic Indicators News, Journal of Advances in Information Technology, vol.6, no.4, pp.243-247.
• Bunnak, P., Thammaboosadee, S., and Kiattisin, S. (2015), Applying Data Mining Techniques and extended RFM Model in Customer Loyalty Measurement, Journal of Advances in Information Technology, vol.6, no.4, pp. 238-242.
• Soratatch Lertsarunyapong, Wimol San-Um, Supaporn Kiattisin (2014), A real-time arm trajectory measurement using gyroscope-based wrist band for rehabilitation, international journal of applied biomedical engineering, vol.7, no.10.
•Leelasantitham, A. and Kiattisin, S. (2013), "Text Encryption and Decryption of DICOM File Header using Jerk Chaotic Attractor", International Journal of Applied Biomedical Engineering (IJABME), vol. 6, No.1, January-December, 2013.
• W. Sae-Tang, S. Kiattisin, W. Chiracharit, W. Kumwilaisak. (2012). Non-Uniform Illumination Estimation in Fundus Images Using Bounded Surface Fitting. International Journal of Applied Biomedical Engineering (IJABME), vol. 5, No. 1
• Leelasantitham, A. and Kiattisin, S. (2011), "A Study of Ultrasound Measurement Utilized for the Liver Testing ", International Journal of Applied Biomedical Engineering (IJABME), vol. 4, No.1, January-December, 2011.
• Veerachai GOSASANG, Watcharavee CHANDRAPRAKAIKUL, Supaporn KIATTISIN, (2011), "A Comparison of Traditional and Neural Networks Forecasting Techniques for Container Throughput at Bangkok Port”, AJSL Journal (Accepted)
• Leelasantitham, A. and Kiattisin, S. (2010), "A Study of Ultrasound Measurement Utilized for the Liver Testing ", accepted for publication in International Journal of Applied Biomedical Engineering (IJABME), vol. 3, No. 2, July-December, 2010.
• Leelasantitham, A. and Kiattisin, S. (2009), "A Diagnosis of Tonsillitis Using Image Processing and Neural Network", International Journal of Applied Biomedical Engineering (IJABME), vol. 2, No. 2, July-December, 2009.
• Songkran Kantawong, Tanasak Phanprasit and Supaporn Kiattisin, "BTS Information Signs Analysis Based on Image Compression and Classification for Virtual Blind Man Multimedia Guidance System”, Lecture Notes in Computer Science, pp. 1121-1126, 2009
• Kiattisin S., Chamnungthai K., "Noninvasive Femur Bone Volume Estimation Based on X-ray Attenuation of a Single Radiographic Image and Medical Knowledge”, IEICE Transactions on Information and Systems, April 2008

• Chawarit Wangtragoon, Adisorn Leelasantitham, Supaporn Kiattisin, "Comparison of the Performances between SQL and NoSQL Databases to Lead to the Big Data Applications”, The International Conference on Digital Arts, Media, and Technology (ICDAMT2016), Chiang Rai, Thailand, February 17-20, 2016.
• Anongrat Supcharoenlert, Adisorn Leelasantitham, Supaporn Kiattisin, Smitti Darakorn Na Ayutthaya, "Demand Survey and Factor Analysis for Choosing and Buying Fashion Clothes via Social Media”, The International Conference on Digital Arts, Media, and Technology (ICDAMT2016), Chiang Rai, Thailand, February 17-20, 2016.
• Panyaphat Aekitsawatwikul, Adisorn Leelasantitham, Supaporn Kiattisin, Smitti Darakorn Na Ayuthaya, "Analysis of Global Mobile Device in Thailand”, The 2015 Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON2015), Bangkok, Thailand, November 16-18, 2015.
• Boonyaprapa, W., Thammaboosadee , S., Sitdhiraksa, N., Ratta-apha , W., Apiwannarat, N., Mahatchariyapong, P., Tasneeyapant, P., and Suwanaro, T. (2016), FP-Growth Algorithm and Discovering of Association Rule in Schizophrenic Patients with Substance Use, The Proceedings of Seoul International Conference on Engineering and Applied Sciences (SICEAS), pp.194-203.
• Kaewthai, R., Thammaboosadee., S., Kiattisin, S. (2015), Diabetes Dose Titration Identification Model, The Proceedings of the 8th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON) 2015, pp.1-5.
• Kansadub, T., Thammaboosadee., S., Kiattisin, S., Jalayondeja, C. (2015), Stroke Risk Prediction Model based on Demographic Data, The Proceedings of the 8th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON) 2015, pp.1-3.
• Apichaya Kiertubonpaiboon, Waranyu Wongseree, Wimol San-Um, Adisorn Leelasantitham and Supaporn Kiattisin, "A Comparison of Reliability in Measuring Spinal Curvature”, International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR), Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok, Thailand, May 15-16, 2014.
• Donnapha Meephol, Supaporn Kiattisin and Adisorn Leelasantitham, "Analysis Model of Customer segmentation for Customer Care and Meeting Arrangement in International Logistic Business Using Fuzzy Logic”, The International Congress on Natural Sciences and Engineering (ICNSE 2014), Kyoto, Japan, May 7-9, 2014.
• S. Cheepchol, W. San-Um, S. Kiattisin and A. Leelasantitham (2014), ”Digital Biometric Facial Image Encryption using Chaotic Cellular Automata for Secure Image Storages”, The 2014 Joint International Conference on Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE 2014), Chiang Rai Thailand, March 5-8, 2014.
• S. Fong-In, S. Kiattisin, A. Leelasantitham and W. San-Um (2014), "A Partial Encryption Scheme Using Absolute-Value Chaotic Map for Secure Electronic Health Records”, The 2014 Joint International Conference on Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE 2014), Chiang Rai Thailand, March 5-8, 2014.
• Thanawat Chailert , Supaporn Kiattisin, Sotarat Thammaboosadee and Adisorn Leelasantitham (2014), "Information Process Analysis for KPIs base on The International Classification of Disease : Diabetes Mellitus”, The 2014 Joint International Conference on Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE 2014), Chiang Rai Thailand, March 5-8, 2014.
• Khanoksin Suranart, Supaporn Kiattisin and Adisorn Leelasantitham (2014), "Analysis of Comparisons for Forecasting Gold Price using Neural Network, Radial Basis Function Network and Support Vector Regression”, The 2014 Joint International Conference on Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE 2014), Chiang Rai Thailand, March 5-8, 2014.
• Wachira Chaowalit, Supaporn Kiattisin and Adisorn Leelasantitham (2014), "Investigation to Optimize Video/Audio Bandwidth for VDO Conferences in Thailand Community College Using Regression and Linear Programming”, The 2014 Joint International Conference on Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE 2014), Chiang Rai Thailand, March 5-8, 2014.
• Warut Sirijunyapong, Adisorn Leelasantitham, Supapogrn Kiattisin and Waranyu Wongseree (2014), "Predict The Stock Exchange of Thailand – Set”, The 2014 Joint International Conference on Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE 2014), Chiang Rai Thailand, March 5-8, 2014.
• Wasan Uthaileang, Supaporn Kiattisin and Adisorn Leelasantitham (2014), "Pair-Wise Testing Applied with Online Registration”, The 2014 Joint International Conference on Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE 2014), Chiang Rai Thailand, March 5-8, 2014.
• Wisuchana Maicami, Adisorn Leelasantitham, Supaporn Kiattisin and Waranyu Wongseree (2014), "The measurement of lumbar spinal curvature in Thai population : relationship to age, gender, and body mass index”, The 2014 Joint International Conference on Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE 2014), Chiang Rai Thailand, March 5-8, 2014.
• Juthamas Nuansanong, Supaporn Kiattisin, Adisorn Leelasantitham (2014), "Diagnosis and Interpretation of Dental X-ray in Case of Deciduous Tooth Extraction Decision in Children Using Active Contour Model and J48 Tree”, The 2014 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2014), Pattaya, Thailand, March 19-21, 2014.
• Yuttapong Aunhathaweesup, Adisorn Leelasantitham, Supaporn Kiattisin (2014), "Development of Optical Sensor Device for Pedobarograph Acquisition”, The 2014 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2014), Pattaya, Thailand, March 19-21, 2014.
• Pathrawut Klaynin, Waranyu Wongseree, Adisorn Leelasantitham and Supaporn Kiattisin (2013), "An Electrocardiogram Classification Method Based on Neural Network”, The 6th 2013 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2013), Krabi, Thailand, October 23-25, 2013.
• Wanlop Aruntammanak, Yuttapong Aunhathaweesup, Waranyu Wongseree, Adisorn Leelasantitham and Supaporn Kiattisin (2013), "Diagnose Flat Foot from Foot Print Image Based on Neural Network”, The 6th 2013 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2013), Krabi, Thailand, October 23-25, 2013.
• Sumalee Krueklai, Supaporn Kiattisin , Adisorn Leelasantitham (2013), "Analysis of Factor Affecting in Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) E-Healthcare of Government Hospitals in Thailand”, International Conference on Information and Social Science (ISS 2013), ANA Crowne Plaza Hotel Grand Court Nagoya, Japan, September 24-26, 2013.
• Teerapat Jansorn, Supaporn Kiattisin, Adisorn Leelasantitham (2013), "Study of Acceptance Factors for Electronic Payment Services”, International Conference on Information and Social Science (ISS 2013), ANA Crowne Plaza Hotel Grand Court Nagoya, Japan, September 24-26, 2013.
• Patthawadi Pawanprommaraj, Supaporn Kiattisin, Adisorn Leelasantitham (2013), "Exploring The Factors Influencing to User Acceptance of Search Engine Features in Thailand”, International Conference on Information and Social Science (ISS 2013), ANA Crowne Plaza Hotel Grand Court Nagoya, Japan, September 24-26, 2013.
• Wasin Srisawat, Adisorn Leelasantitham, Waranyu Wongseree and Supaporn Kiattisin (2013), "Diagnose Abnormal Nasal based on the C4.5 Modeling using Cross Section Area Curve from Acoustic Rhinometry”, The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2013), Samui Island, Thailand, September 4-6, 2013.
• Ratchanok Chaipraserth, Adisorn Leelasantitham, Supaporn Kiattisin (2013), "A Test Automation Framework in POCT system using TDD Techniques”, The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2013), Samui Island, Thailand, September 4-6, 2013.
• Buncha Chuaysi, Supaporn Kiattisin, Adisorn Leelasantitham, Waranyu Wongseree (2012), "Warship Classification from Distant View Using Dynamic Time Warping and k-NN”, 2012 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia (SISA 2012), September 6-8, 2012, Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand.
• Manita Khongsuwan, Supaporn Kiattisin, Waranyu Wongseree and Adisorn Leelasantitham (2011), "Counting Number of Points for Acne Vulgaris Using UV Fluorescence and Image Processing" The 4th 2011 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2011), Chiang Mai, Thailand, January 29-31, 2012.
• Narutchai Pakkaselevat, Supaporn Kiattisin, Waranyu Wongseree and Adisorn Leelasantitham (2011), "Counting Number of Sweat Glands Using Image Processing" The 4th 2011 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2011), Chiang Mai, Thailand, January 29-31, 2012.
• Tangkitjaroenmongkol R, Kiattisin S, Ongwattanakul S. Inbound Logistics Cassava Starch Planning with Application of GIS and K-means Clustering Methods in Thailand. 2011 Eighth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE); 2011 May 11-13; Nakhon Pathom, Thailand
• Supitcha Suwanjandee, Adisorn Leelasantitham and Supaporn Kiattisin (2010), "A Detection of Welding Trace Using X-Ray Images Based on Wavelet Transform" The 2010 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communications Systems (ISPACS 2010), Cheng Du, China, December 6-8, 2010.
• Veerachai Gosasang, Watcharavee Chandraprakaikul, Supaporn Kiattisin (2010) "An Application of Neural Networks for Forecasting Container Throughput at Bangkok Port” Proceedings of the World Congress on Engineering 2010 Vol I WCE 2010, June 30 - July 2, 2010, London, U.K.
• Thanatchai Tonpho, Adisorn Leelasantitham and Supaporn Kiattisin (2010), "Investigation of Chest X-Ray Images Based on Medical Knowledge and Balanced Histograms", The 2010 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communications Systems (ISPACS 2010), Cheng Du, China, December 6-8, 2010.
• Puttipong Markchai, Supaporn Kiattisin and Adisorn Leelasantitham (2010), "A Detection of Defect in Diamond Images Using 2-D Haar Wavelet Transform", International Conference on Control, Automation and Systems 2010 (ICCAS2010), Gyeonggi-do, Korea, October 27-30, 2010.
• Supachoke Manigpan, Supaporn Kiattisin and Adisorn Leelasantitham (2010), "A Simulation of 6R Industrial Articulated Robot Arm Using Backpropagation Neural Network", International Conference on Control, Automation and Systems 2010 (ICCAS2010), Gyeonggi-do, Korea, October 27-30, 2010.
• Supaporn Kiattisin (2010), "A Real-Time GPS Ambulance/Vehicle Tracking System Display on a Google-Map-Bases Website", The 3rd Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2010), Kyoto, Japan, August 27-28, 2010.
• Adisorn Leelasantitham and Supaporn Kiattisin (2010), "A Position-Varied Plate Utilized for A Thai License Plate Recognition”, The SICE International Joint Conference 2010 (SICE 2010), Taipei, Taiwan, August 18-21, 2010.
• Supachoke Manigpan, Supaporn Kiattisin and Adisorn Leelasantitham (2010), "A Simulation of 6R Industrial Articulated Robot Arm for Solving Inverse Kinematics Using Neural Network”, The 25th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2010), Pattaya, Thailand, July 4-7, 2010.
• Puttipong Markchai, Supaporn Kiattisin and Adisorn Leelasantitham (2010), "A Defective Detection of Diamond Images Using 2-D Wavelet Transform”, ”, The 25th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2010), Pattaya, Thailand, July 4-7, 2010.
• Patinee Sakdanuphab, David Banthao, Adisorn Leelasantitham and Supaporn Kiattisin (2010), "An Analysis Model of Merchant Discount Rate for Services of Credit Card in Commercial Bank”, The 2010 IEEE International Conference on Information and Automation (IEEE ICIA 2010), Harbin, Heilongjiang, China, June 20-23, 2010.
• Thanatchai Tonpho, Adisorn Leelasantitham, Supaporn Kiattishin and Therapon Wacharaprechasgul (2010), "Detection of Lung-Disease X-Ray Images Using Balanced Histograms”, The 3rd International Conference on Embedded Systems and Information Technology (ICESIT2010), Chiang Mai, Thailand, February 5-7, 2010.
• Patinee Sakdanuphab, David Banthao, Adisorn Leelasantitham and Supaporn Kiattisin (2010), "Analysis of Factors Affecting Merchant Discount Rate for Service of Credit Card in Commercial Bank Using Fuzzy Logic”, The 3rd International Conference on Embedded Systems and Information Technology (ICESIT2010), Chiang Mai, Thailand, February 5-7, 2010.
• Adisorn Leelasantitham, Kingkarn Maipim, and Supaporn Kiattisin (2010), "Classification of Diseases in Litopenaeus Vannamei Shrimps Using Image Processing”, The 3rd International Conference on Embedded Systems and Information Technology (ICESIT2010), Chiang Mai, Thailand, February 5-7, 2010.
• Kingkarn Maipim, Adisorn Leelasantitham, Supaporn Kiattisin and Kosin Chamnongthai (2010), "Disease classification of litopenaeus vannamei shrimp based on image processing”, The International Workshop on Advanced Image Technology (IWAIT 2010), Kuala Lumpur, Malaysia, January 11-12, 2010.
• Adisorn Leelasantitham, Supaporn Kiattisin and Prawat Chaiprapa (2009), "Construction of 3D Thai Monument Models Used for Google Earth”, The ICROS-SICE International Joint Conference 2009 (ICCAS-SICE 2009), Fukuoka, JAPAN on August 18-21, 2009.
• Navapadol Kittiamornkul, Kosin Chamnongthai, Supaporn Kiattisin, Adisorn Leelasantitham and Kohji Higuchi (2009), "Microwave-based Soybean Meal Moisture Classification Using Resonance Cavity,” The ICROS-SICE International Joint Conference 2009 (ICCAS-SICE 2009), Fukuoka, Japan, August 18-21, 2009.
• Supaporn Kiattisin (2009), "A Computer Aids Analysis For Identification Of Fluorescence-Imaging Bacteria”, The 2nd Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2009), Phuket, Thailand, August 13-14, 2009.
• Kritchanon Jirawanitcharoen, Supaporn Kiattisin, Adisorn Leelasantitham and Prawat Chaiprapa (2009), "A Method of Detecting Tonsillitis Images Based on Medical Knowledge and Neural Network”, The 2009 International Conference on Artificial Intelligence and Neural Networks (ICAINN 2009), Beijing, China, August 8-11, 2009.
• Prawat Chaiprapa, Supaporn Kiattisin and Adisorn Leelasantitham (2009),” A Real-Time GPS Vehicle Tracking System Displayed on a Google-Map-Based Website”, The 24th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2009), Jeju KAL Hotel, Jeju Island, Korea, July 5-8, 2009.
• Kritchanon Jirawanitcharoen, Supaporn Kiattisin and Adisorn Leelasantitham (2009), "A Detection Method of Tonsillitis Images Using Neural Network”, The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSEE 2009), Phuket, Thailand, May 13-15, 2009.
• Nattapong Thipayawat, Adisorn Leelasantitham, Supaporn Kiattisin and Prawat Chaiprapa (2009), "An Appraisal Model of Real Estate in Thailand Using Fuzzy Lattice Reasoning”, The 2009 International Conference on Computer Design and Applications (ICCDA 2009), Singapore, May 15-17, 2009.
• Nattapong Thipayawat, Adisorn Leelasantitham and Supaporn Kiattisin (2009), "A Decision Model of Real Estate in Thailand Based on Fuzzy Logic”, The 2nd International Conference on Embedded Systems and Information Technology (ICESIT2009), Pattaya, Thailand, February 11-13, 2009.
• Prawat Chaiprapa, Supaporn Kiattisin and Adisorn Leelasantitham (2009), "A Method of Detection Tonsillitis Images Based on Medical Knowledge and Neural Network”, The 2009 International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSEE 2009), Phuket, Thailand, May 13-15, 2009.
• Supaporn Kiattisin, "Fuzzy Logic Based-Method for Diabetic Retinopathy Diagnosis”, The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2009), May 13-15, 2009, Phuket, Thailand
• Sitthichon Kanitthakun, Supaporn Kiattisin and Kosin Chamnongthai, "Fetal Behavior Assessed using BP-ANN”, The 2nd International Conference on Embedded Systems and Information Technology (ICESIT2009), Pattaya, Thailand, February 11-13, 2009.
• S. Kanitthakun, S. Kaittisin, P. Kumhom, and K. Chamnongthai, "Compensation Lossy Information of Fetal Ultrasound”, The 3rd International Symposium on Biomedical Engineering (ISBME2008) in conjunction with The 2nd Symposium on Thai Biomedical Engineering (ThaiBME2008), Bangkok, Thailand, November 10-11, 2008.
• Supaporn Kiattisin, Adisorn Leelasantitham, "A Detection of DNA Fingerprint Using Image Processing Based on Medical Knowledge”, The 2008 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT2008) ,Bangkok, Thailand
• Supaporn Kiattisin, Adisorn Leelasantitham, Kosin Chamnongthai and Kohji Higuchi (2008), "A Match of X-ray Teeth Films Using Image Processing Based on Special Features of Teeth”, The SICE Annual Conference 2008 (International Conference on Instrument, Control and Information Technology), Chofu, Tokyo, Japan, August 20-22, 2008.
• Kritphet Silachok, Supaporn Kiattisin, Kosin Chamnongthai, Pinit Kumhom, "Automatic-Pay System of Express Way”, The 2008 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT2008) ,Bangkok, Thailand
• Korakod Sangcharoen, Supaporn Kiattisin, Kosin Chamnongthai, Pinit Kumhom, "Detection boxing decide by skeleton image” , The 2008 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT2008) ,Bangkok, Thailand
• Jitti Addthajaroon, Supaporn Kiattisin, Werapon Chiracharit and Kosin Chamnongthai, "Young Shrimp Detection by Using Modified Directional Wavelet Coefficients”, The 23rd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC'08), Kaikyou Messe Shimonoseki, Shimonoseki City, Yamaguchi Perfecture, Japan, Poster Session P1-67, pp. 1261-1264, July 6-9, 2008.
• Weeragul Pratumgul, Werapon Chiracharit, Supaporn Kiattisin and Kosin Chamnongthai, "Study and Evaluation of Automation Methods for Segmentation of PET Brain Image”, The 2008 International Conference of the Nippon Computer Graphics Association (NICOGRAPH International'08), Jomtien Palm Beach Hotel and Resort, Pattaya City, Chonburi, Thailand, pp. 160-165, May 30-31, 2008.
• Chanyut Aupayagoson, Werapon Chiracharit, Supaporn Kiattisin and Kosin Chamnongthai, "Detection of Carcinoma in Situ from Pap Smear Squamous Cervical Cells by Using Active Contour Model”, Proceedings of the 5th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE'08), Felix River Kwai Resort Hotel, Kanchanaburi, Thailand, Vol. 2, pp. 103-109, May 7-9, 2008.
• Supaporn Kaitisin, Chokemongkol Nadee, "Improved PCA & LDA‐Based Personal Identification Method”, The 3rd International Symposium on Biomedical Engineering (ISBME2008) in conjunction with The 2nd Symposium on Thai Biomedical Engineering (ThaiBME2008), Bangkok, Thailand, November 10-11, 2008.
• Jakkrich Laosai, Supaporn Kiattisin, Werapon Chiracharit, Pinit Kumhom and Kosin Chamnongthai, " Human Identification by Using Rotated Body Shape", The 1st Joint International Conference on Information Communication Technology (JICT'07), Don Chan Palace, Vientiane, Lao PDR, pp. 37-41, December 19-22, 2007.
• Chanyut Aupayagoson, Supaporn Kiattisin, Werapon Chiracharit and Kosin Chamnongthai, "Identification of Carcinoma in Situ from Segmented Squamous Cervical Cells”, The 4th Annual International Conference of the Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Association (ECTI-CON'07), Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, Vol. 1, pp. 537-540, May 9-12, 2007.
• Kiattisin S., Chamnungthai K., "Femur Bone Volumetric Estimation from a Single X-Ray Image for Osteoporosis Diagnosis” ISCIT 2006, Thailand.
• Kiattisin S., Chamnungthai K., "Diagnose Osteoporosis Using Active Contour Model For Finding BMD in X-Ray Images” Thai-U.S. Symposium on Biomedical Engineering,
• Kiattisin S., Chamnungthai K., "Diagnose Femur Osteoporosis Using Active Contour Model For Finding Bone Mineral Density In X-Ray Images” ICENCO 2004, Egypt
• Kiattisin S., Chamnungthai K., "Diagnose Osteoporosis Using Active Contour Model For Finding Bone Mineral Density From X-Ray Images” ITC-CSCC 2004, Sendai, Japan
• Kiattisin S., Chamnungthai K., "Diagnostic Osteoporosis Using Bone mineral Density From X-Ray Images” : ISCIT 2003, Thailand
• Kiattisin S., Chamnungthai K., "A Model of Resources Management in ATM Network Using Random Path Algorithm” : International Conference at Asian Institute of Technology, Thailand
Kiattisin Supaporn., "A review: Object tracking system for computer vision applications”, Naresuan Phayao Journal Vol 1, No3,pp 141-153, Sep - Dec 2008.

• จิราพร ปัญญาธีระ, สุภาภรณ์ เกียรติสิน และอดิศร ลีลาสันติธรรม "ศึกษากระบวนการให้บริการรับแจ้งเหตุแก้ไขปัญหา สำหรับเครือข่าย NEdNet โดยใช้บริการจัดการแก้ปัญหาด้วย ITILV.3” การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, สกลนคร, 24 มกราคม 2556
• วิริยะ หิรัญพงษ์, สุภาภรณ์ เกียรติสิน และอดิศร ลีลาสันติธรรม "ผลกระทบการใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพบนเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ NEdNet” การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, สกลนคร, 24 มกราคม 2556
• พรชัย อุบล, สุภาภรณ์ เกียรติสิน, วรัญญู วงษ์เสรี และอดิศร ลีลาสันติธรรม "ศึกษาการและวัดผลประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไวแมกซ์ระหว่างวิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายาของมหาวิทยาลัยมหิดล” การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, สกลนคร, 24 มกราคม 2556
• เปรมสิริ แสงพุ่ม, สุภาภรณ์ เกียรติสิน และอดิศร ลีลาสันติธรรม "การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานเครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย”การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2555, กรุงเทพ, 13-15 ธันวาคม 2555
• จุฑาพร เลื่อนล่อง, สุภาภรณ์ เกียรติสิน และอดิศร ลีลาสันติธรรม "การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งานการตลาดเครือข่ายสังคมเพื่อการโฆษณาของธุรกิจบริการ ในประเทศไทย” การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2555, กรุงเทพ, 13-15 ธันวาคม 2555
• พรรณวิภา นาราช, วรัญญู วงษ์เสรี, สุภาภรณ์ เกียรติสิน และอดิศร ลีลาสันติธรรม. การศึกษาเชิงสำรวจเกี่ยวกับความตระหนักในความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคนทำงานในประเทศไทย. การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 3; 10 พฤษภาคม 2555; ภูเก็ต, ประเทศไทย.
• วัชระ เกตุทอง, สุภาภรณ์ เกียรติสิน, อดิศร ลีลาสันติธรรม และ วรัญญู วงษ์เสรี. สถานการณ์และการคาดคะเนแนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกในจังหวัดพังงา. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5; 14-16 พฤษภาคม 2555; ชลบุรี,
• ก้องเกียรติ ขอดผักแว่น, ดวงพรรณ กริชชาญชัย และ สุภาภรณ์ เกียรติสิน. คลังข้อมูลกลางเสมือนสำหรับการบริหารจัดการยาใกล้หมดอายุ: กรณีศึกษาในกลุ่มโรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา.
• การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย; 7 ตุลาคม 2554; กรุงเทพ,
• รัตนสิทธิ์ ตั้งกิจเจริญมงคล, สุภาภรณ์ เกียรติสิน. การวางแผนและประยุกต์ใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศในระบบการขนส่งด้านโลจิสติกส์ขาเข้าในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทย. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย; 7 ตุลาคม 2554; กรุงเทพ.
• ศุภวิทย์ เกษมวัฒนาโรจน์, อดิศร ลีลาสันติธรรม, สุภาภรณ์ เกียรติสิน, สมชาย ปฐมศิริ และ บันลือ เอมะรุจิ. การพัฒนาตัวแบบจำลองเศรษฐมิติเพื่อประมาณราคาค่าโดยสารเครื่องบินสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ กรณีศึกษา เส้นทางที่มีสายการบินต้นทุนต่ำให้บริการ. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย; 7 ตุลาคม 2554;
• ชุมพล สามัญเมือง, สุภาภรณ์ เกียรติสิน. การสร้างระบบช่วยแนะนำในการเก็บเกี่ยวผลปาล์มสุก. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย; 7 ตุลาคม 2554; กรุงเทพ, ประเทศไทย.
• ศุภโชค มานิกพันธุ์, สุภาภรณ์ เกียรติสิน, อดิศร ลีลาสันติธรรม. การจำลองการทำงานของแขนกลอุตสาหกรรมแบบ 6 ข้อต่อโดยใช้ระบบโครงข่ายประสาทเทียม. การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33; 1-3 ธันวาคม 2553; เชียงใหม่.
• สุภาภรณ์ เกียรติสิน. รูปแบบการตัดสินใจเพื่อการจำแนกระดับความสำคัญของที่ดิน เปล่าในประเทศไทยโดยใช้ฟัซซีลอจิก. การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32; 28-30 ตุลาคม 2552; ปราจีนบุรี.
• นพดล ยุทธภิญโญ, วีรพล จิรจริต, สุภาภรณ์ เกียรติสิน, โกสินทร์ จำนงไทย, ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา. ระบบการวัดปริมาณยาต้านไวรัสเอดส์อัตโนมัติบนแผ่นตรวจยาต้านไวรัสเนวิราฟีน. Proceedings of the 1st Symposium on Thai Biomedical Engineering; 2007 Dec 18-19; Bangkok, Thailand.
• ศุภโชค มานิกพันธุ์, สุภาภรณ์ เกียรติสิน และ อดิศร ลีลาสันติธรรม (2010), "การจำลองการทำงานของแขนกลอุตสาหกรรมแบบ 6 ข้อต่อโดยใช้ระบบโครงข่ายประสาทเทียม", 33rd Electrical Engineering Conference (EECON-33), Chiangmai, December 1-3, 2010.
• สุภาภรณ์ เกียรติสิน. รูปแบบการตัดสินใจเพื่อการจำแนกระดับความสำคัญของที่ดิน เปล่าในประเทศไทยโดยใช้ฟัซซีลอจิก. การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32; 28-30 ตุลาคม 2550; ปราจีนบุรี, ประเทศไทย. 2552. หน้า 645-648.
• ศิริมาวดี ศรีเนตร, สุภาภรณ์ เกียรติสิน และ อดิศร ลีลาสันติธรรม (2007), ”การตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ โดยใช้การประมวลผลภาพบนพื้นฐานความรู้ทางการแพทย์”, The 1st Symposium on Thai Biomedical Engineering, 18-19 December 2007.
• สุภาภรณ์ เกียรติสิน และ อดิศร ลีลาสันติธรรม (2007), "การจับคู่ภาพฟิล์มของฟันโดยใช้การประมวลผลภาพบนพื้นฐานคุณลักษณะพิเศษของฟัน”, The 1st Symposium on Thai Biomedical Engineering, 18-19 December 2007.
ประกาศนียบัตร
o Prince 2
o ITIL V 3.0
o Cobit 5.0
o TOGAF 9.0
o CompTIA Project+
o CompTIA Security+
o CompTIA CTT+ (Soft Skill)
o CompTIA A+ (Infrastructure)
o CompTIA Network+
o MCT (Microsoft Certified trainer)
o CCNA (Cisco Certified Network Associate)
o ISO 27001

รางวัล
o รางวัลบุคคลดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดลปี พ.ศ. 2560
o รางวัลบุคคลช่วยเหลือสังคมดีเด่น ของสยามมาลัย พ.ศ. 2559