ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขา

ประวัติส่วนตัว

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
Professor Somkiat Wattanasirichaigoon MD
อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ 25/25 พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
Tel : 02-889-2138 Ext. 6302
Fax : 02-889-2138 Ext. 6329
E-mail : somkiwat1@gmail.com

1. Ekpanyaskul C, Sithisarankul P, Wattanasirichaigoon S. Overweight/Obesity and Related Factors Among Thai Medical Students. Asia Pac J Public Health. 2011 Dec 23. International Conferences
2. Chuengsamarn S, Rattanamongkoulgul S, Suwanwalaikorn S, Wattanasirichaigoon S, Kaufman L. Effects of statins vs. non-statin lipid-lowering therapy on bone formation and bone mineral density biomarkers in patients with hyperlipidemia. Bone. 2010 Apr;46(4):1011-5. Epub 2010 Jan 4.
3. K. McCallion, Wattanasirichaigoon S, MJ. Menconi, MP. Fink. Ischemic preconditioning ameliorates ischemia/reperfusion-induced intestinal epithelial hyperpermeability in rats. Shock 2000; 14: 429-434.
4. Wattanasirichaigoon S, FD. Gordon. Hyperdynamic circulation in portal hypertension: A comparative model of arterio-venous fistula. Med Hypotheses 2000: 55:77-87.
5. Wattanasirichaigoon S, MJ. Menconi, MP. Fink. Lisofylline ameliorated intestinal and hepatic injury induced by hemorrhage and resuscitation in rats. Crit Care Med 2000; 28: 1540-1549.
6. Wattanasirichaigoon S, MJ. Menconi, RL.Delude, MP. Fink. Effect of mesenteric ischemia and reperfusion or hemorrhagic shock on intestinal mucosal permeability and ATP content in rats. Shock 1999; 12: 127-133.
7. Wattanasirichaigoon S, MJ. Menconi, RL. Delude, MP. Fink. Lisofylline ameliorates intestinal mucosal barrier dysfunction caused by ischemia and ischemia/reperfusion. Shock 1999; 11, 269-275.
8. Carrie Sims, Wattanasirichaigoon S, C. Lee, MJ. Menconi, MP. Fink. Protective effects of pyruvate ethylester on ischemia/reperfusion-induced gut hyperpermeability. Surg Forum 1999; L: 245-246.
9. Wattanasirichaigoon S, Lee C, MenconiMJ, Fink MP. Hemorrhagic shock-induced intestinal hyperpermeability was ameliorated by resuscitation with hypertonic saline in anesthetized rats. Surg Forum 1999, L: 198-199.
10. Wattanasirichaigoon S, Tassanakajon A, Jesadapatarakul S. The incidence of K-ras codon 12 mutations in cholangiocarcinoma detected by polymerase chain reaction technique. J Med Assoc Thai 1998; 81: 316-323.
11. Wattanasirichaigoon S, Pomposelli FB. Branham’s sign is an exaggerated Bezold-Jarisch reflex of arteriovenous fistula. J VascSurg 1997; 26:171-172.
12. Wattanasirichaigoon S. Triple-loop knot for securing a running suture in laparoscopic surgery. Br J Surg 1997; 84: 422.
13. Kathouda N, Wattanasirichaigoon S. Laparoscopic lumbar sympathectomy. SurgEndosc 1997; 11: 257-260.
14. Wattanasirichaigoon S. Laparoscopic lumbar sympathectomy. SurgEndosc 1997; 11: 257-260.
15. Wattanasirichaigoon S, Akranurakkul P, Hutachoke T. Inverted suture for fascial closure in laparoscopic surgery. Srinakharinwirot Med J 1994; 1:35-8.
16. Wattanasirichaigoon S,,Santiwattanagoon S, Vaniyapong T. Comparative study between red cell count and ability to read through the red cell suspension of peritoneal lavage. Vajira Med J 1988; 33: 50-63.
17. Vaniyapong T, Wattanasirichaigoon S. An interesting risk group of perforated peptic ulcer patient :A five-year retrospective study. Vajira Med J 1990; 34 : 9-13.