อาจารย์มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขา

ประวัติส่วนตัว

 

นายมนัสศิริ จันสุทธิรางกูร

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล