รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขา


ประวัติส่วนตัว

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ 25/25 พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
Tel : 02-889-2138 Ext. 6300
Fax : 02-889-2138 Ext. 6329
Moblie : 081-353-1220
E-mail : ladisorn@hotmail.com, adisorn.lee@mahidol.ac.th

 

• Leelasantitham, A. and Kiattisin, S. (2013), "Text Encryption and Decryption of DICOM File Header using Jerk Chaotic Attractor", International Journal of Applied Biomedical Engineering (IJABME), vol. 6, No.1, January-December, 2013.
• Leelasantitham, A. (2012), "Snake and Ladder Game for Enjoyable Human Relaxation Using A Wireless Small Robot", International Journal of Applied Biomedical Engineering (IJABME), vol. 5, No.1, January-December, 2012.
• Leelasantitham, A. and Kiattisin, S. (2011), "A Study of Ultrasound Measurement Utilized for the Liver Testing ", International Journal of Applied Biomedical Engineering (IJABME), vol. 4, No.1, January-December, 2011.
• Leelasantitham, A. and Kiattisin, S. (2009), "A Diagnosis of Tonsillitis Using Image Processing and Neural Network", International Journal of Applied Biomedical Engineering (IJABME), vol. 2, No. 2, July-December, 2009.
• Adisorn Leelasantitham (2009), "A Repair of a Tibia Fracture for Internal Fixation with Open Intramedullary Using 3D Computer Graphic Animation”, IEEJ Proceeding on Electronics, Information and Systems, Selected paper for special issue, March 2009.
• Leelasantitham, A. and Srisuchinwong, B. (2007), "A High-Frequency Low-Power Low-Pass-Filter-Based All-Current-Mirror Sinusoidal Quadrature Oscillator", International Journal of Applied Science, Engineering and Technology (IJASET), vol. 3, No. 1, pp. 18-23, 2007.
• Leelasantitham, A. and Srisuchinwong, B. (2004), "A low-power, high-frequency, all-NMOS all-current-mirror sinusoidal quadrature oscillator” Microelectronics journal, Vol. 35, No. 9, pp. 713-721, Sep. 2004.
• Leelasantitham, A. and Srisuchinwong, B. (2004), "A low-power high-frequency CMOS current-mirror sinusoidal quadrature oscillator” The IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, Vol.E87-A, No.11, pp. 2964-2972, Nov. 2004.