ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขา

Taweesak Samanchuen, Ph.D.

 

Taweesak Samanchuen, Ph.D. (ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ สมานชื่น)
Lecturer, Technology of Information System Management Division

Faculty of Engineering, Mahidol University
Tel: +668-1441-4906
Email: taweesak.sam@mahidol.ac.th, t.samanchuen@gmail.com