แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

สอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination)
บฑ.27
กำหนดการสอบประมวลความรู้ และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้

บฑ.36 ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

 

สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
บฑ.35 กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
บฑ.38 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
บฑ.39 กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานินพธ์/สารนิพนธ์
บฑ.44 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
วศ.1 กำหนดสอบโครงร่างหรือป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
วศ.2 ใบรับรองให้ความเห็นชอบสอบโครงร่างหรือป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

หลังสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
บฑ.33 ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
บฑ.37 ผลการแก้ไข การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
วศ.3 ใบแจ้งผลการสอบโครงร่างหรือป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
วศ.5 ใบรับรองการแก้ไขโครงร่างหรือป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
บฑ.1 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์
บฑ.42 แบบฟอร์มการรายงานผลและประเมินผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
บฑ.49 การขอเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
รายงานความก้าวหน้า-แนบ บฑ42

ก่อนสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
บฑ.2 กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
วศ.1 กำหนดสอบโครงร่างหรือป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
วศ.2 ใบรับรองให้ความเห็นชอบสอบโครงร่างหรือป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

หลังสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
บฑ.3 ผลสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
บฑ.4 ผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
วศ.3 ผลสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
วศ.5 รับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
บฑ.49 การขอเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ขอสำเร็จการศึกษา
บฑ.5 การเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา
บฑ.40 การเผยแพร่ Abstract ทาง Internet
วศ.6 ส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่
บฑ.47 พิจารณาวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในการขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
บฑ.30 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
บฑ.50 Turnitin Originality Report
วศ.7 Turnitin and English review form

อื่นๆ
บฑ.24 คำร้องขอหนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน ณ ต้นสังกัด
บฑ.48 การขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
วศ.8 แบบฟอร์มขอส่งผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการ


แบบฟอร์มอื่นๆของบัณฑิตวิยาลัย