ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขา

Asst. Prof. Sotarat Thammaboosadee, Ph.D.

 

Sotarat Thammaboosadee, Ph.D. (ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี)

Assistant Professor of Information Technology, Technology of Information System Management Division
Director of Datalent Team- Data Talent Development Research Group

CIMP-DataGovernance
RapidMiner Certified Analyst

Faculty of Engineering, Mahidol University
Line ID: @Zotarutto
Email: sotarat.tha@mahidol.ac.th, zotarat@gmail.com
Consulting hours (for students): Sun 09.00-19.00
Personal website: https://cv.zotarat.com

คณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พรบ.ดิจิทัล โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการร่างกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)