ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขา

ประวัติส่วนตัว

 

Dr. Smitti Darakorn Na Ayuthaya, PhD. (ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา)
Lecturer, Technology of Information System Management Division
Faculty of Engineering, Mahidol University
Phone: +668 1922 3440
E-mail: smitti.dar@mahidol.ac.th, darakorn.smitti@gmail.com

• ปริญญาเอก (D.P.A.) University of Northern Philippines
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• Certificate In Marketing and Sale Colorado State of University
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• Digital Economy
• Macro/Micro Economic
• E-Logistic
• Ecommerce
• Startup and University Business Incubator (UBI)
• Innovative Business Engineering
• Economy Value Management
• Business Process Management
• Project Management
• Strategy Management/Planning
• Human Resource Management
• Marketing and Selling

• Panyaphat Aekitsawatwikul, Adisorn Leelasantitham, Supaporn Kiattisin and Smitti Darakorn Na Ayuthaya, "Analysis of Global Mobile Device in Thailand”,The 2nd Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON2015), Bangkok, Thailand, Nov 16-18, 2015
• Thanawat Bamrungthai, Supaporn Kiattisin and Smitti Darakorn Na Ayuthaya , "Optimal routing model for multi modal transportation”, The 2nd Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON2015), Bangkok, Thailand, Nov 16-18, 2015
• Panyaphat Aekitsawatwikul, Adisorn Leelasantitham, Supaporn Kiattisin, Smitti Darakorn Na Ayuthaya , "Analysis of Global Mobile Device in Thailand”, The 2nd Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON2015), Bangkok, Thailand, Nov 16-18, 2015
• Mahasak Pijittum, Supaporn Kiattisin and Smitti Darakorn Na Ayuthaya , "Designing the Governance and Measurement Model for Thailand Mobile Connect Service by Utilising the TM Forum eTOM and ISO 38500 Framework”, The 2nd Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON2015), Bangkok, Thailand, Nov 16-18, 2015

• Keynote Speaker of MITiCON 2015, Thailand
• อาจารย์ผู้บรรยาย ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ระดับปริญญาโท)
• อาจารย์ผู้บรรยาย ภาควิชาทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท)
• อาจารย์ผู้บรรยาย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ระดับปริญญาโท)
• ประธานโครงการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบทีLมีผลกระทบต่อการขยายตัวของจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่เกี้ยวข้อง โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการติดตามและประเมินผลหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (UBI) ของสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประธานคณะกรรมการกลันกรองข้อเสนอโครงการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประธานกรรมการ บริษัท ลีโอ แลนเซ็ท จำกัด
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ วาระปี 2557 – 2559 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการสายงานส่งเสริมการค้าชายแดน ของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• อนุกรรมาธิการส่งเสริมนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ตามคำสั่ง คณะกรรมาธิการการสาธรณสุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติทีL 4/ 2558