ระเบียบการสอบความก้าวหน้าฯ

ระเบียบการสอบความก้าวหน้าฯ

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา (ทุกรุ่น) ที่จะสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

1. นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แล้ว และคาดว่าจะยังไม่สอบสอบป้องกันภายในภาคการศึกษานั้น ต้องทำการสอบความก้าวหน้าทุกคน โดยกำหนดการสอบจะเป็นช่วงปลายภาคการศึกษา (ดูกำหนดการในปฏิทินการสอบ) โดยตารางและลำดับในการสอบจะประกาศก่อนวันสอบ1 สัปดาห์

2. นักศึกษาที่จะสามารถเข้าสอบได้ ต้องมีหลักฐานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 4 ครั้ง ในภาคการศึกษานั้น

3. นักศึกษาต้องยื่นเอกสารความก้าวหน้าต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มสาขาฯอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบโดยแนบเอกสารสำหรับนำเสนอในวันสอบเป็นรายงานความก้าวหน้าด้วย (พิมพ์ 2 Slide ต่อหน้าและอย่าลืมระบุชื่อ รหัสนักศึกษา และชื่อหัวข้อในหน้าแรกด้วย)

4. ถ้านักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 1-3 จะไม่มีสิทธิ์สอบความก้าวหน้า และได้เกรด U