ระเบียบการสอบประมวลความรู้

ระเบียบการสอบประมวลความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา (รุ่น56เป็นต้นไป) ที่จะสอบประมวลความรู้(Comprehensive Exam)

1. กลุ่มสาขาฯจัดตารางสอบ Comprehensive ปีละ 5 ครั้ง (ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งนศ.ก่อนสอบอย่างน้อย1เดือนทางอีเมลล์และปฏิทิน) โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนวิชาในภาคการศึกษาแรกแล้ว

2. นศ.ต้องยิ่นความจำนงขอสอบก่อนวันสอบ2 สัปดาห์

3. ข้อสอบจะมี 2 ส่วน

3.1 ข้อสอบแบบตัวเลือก(Multiple choices) โดยคิดคะแนนเป็น 30 คะแนน ข้อสอบจะนำเนื้อหาจากวิชา

EGIT 500 (Business Framework for Information Technology Management)

EGIT 501 (Information Technology Infrastructure)

โดยคำถามและตัวเลือกจะเป็นภาษาอังกฤษ

3.2 ข้อสอบแบบแสดงความคิดเห็น มี 2 ข้อ ข้อละ 20คะแนน โดยคิดคะแนนเป็น 25 คะแนน (เป็นข้อสอบภาษาไทยและตอบเป็นภาษาไทยได้) โดยเนื้อหาจะอยู่ในขอบเขตของวิชา EGIT 502 (Information Technology Solution) และ ความรู้ทั่วไปด้าน IT Management

4. คะแนนรวมคิดเป็น 70 คะแนน นักศึกษาจะต้องสอบให้ได้อย่างน้อย 60% (42 คะแนน) จึงจะสอบผ่าน

5. ในการสอบครั้งแรก นักศึกษาสามารถสอบได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ในการสอบครั้งถัดๆไป นักศึกษาต้องจ่ายค่าสมัครสอบครั้งละ 200 บาท และถ้านักศึกษาลงชื่อไว้แต่ไม่มาสอบ นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าปรับ 200 บาท โดยให้จ่ายในการสมัครสอบครั้งถัดไป