เจ้าหน้าที่

ฝ่ายงานการศึกษาและบริการวิชาการ

 นางสาวลักษมี ชูใจ

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02 889 2138 ต่อ 6307

โทรศัพท์มือถือ 081-595-7497

e-mail: luksamee.chu@mahidol.ac.th,

luksameet@hotmail.com

 

ฝ่ายงานการศึกษาและบริการวิชาการ

 นางสาวสุชัญญา ราษฎรนิยม 

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02 889 2138 ต่อ 6307

โทรศัพท์มือถือ 086-322-8240

e-mail: herz_vier@hotmail.comฝ่ายงานการศึกษาและบริการวิชาการ

 นายจารุโรจน์ ทิพย์พญาชัย 

เจ้าหน้านที่บรรณาธิการงานวิชาการ

โทรศัพท์ 02 889 2138 ต่อ 6301

e-mail: jarurote.tip@mahidol.ac.thฝ่ายงานสารบรรณ

 นางสาวจิตติมา ทองสาร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02 889 2138 ต่อ 6307

e-mail: jittima.thn@mahidol.ac.th


ฝ่ายงานสารสนเทศ

 นางสาวศิริวรรณ สุเมธอุดม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ 02 889 2138 ต่อ 6312

e-mail: siriwan.sum@mahidol.ac.th

ฝ่ายงานพัสดุ - การเงิน และงานอาคารสถานที่

 นายพงษ์ศักดิ์ มณีทิพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02 889 2138 ต่อ 6312

e-mail: phongsak.man@mahidol.ac.th