English Academic

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

ชื่อวิชา : English Academic


ชื่อผู้สอน : อ.พรพิมล ลิ้มเจริญแบบประเมินวิดีโอการเรียนการสอนที่เข้าชมรายวิชา English Academic


บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2558

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2558(ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 12 กันยายน 2558 (ไม่มีการบันทึก)


บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 13 กันยายน 2558

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 19 กันยายน 2558

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 20 กันยายน 2558

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 26 กันยายน 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 27 กันยายน 2558 (ไม่มีการบันทึก)


บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2558  (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2558  (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2558  (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2558