EGIT 548 Special Topics in Management I 2559

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ชื่อวิชา : EGIT 548 Special Topics in Management I (Macro Economic)

ชื่อผู้สอน : 
ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม


แบบประเมินวิดีโอการเรียนการสอนที่เข้าชมรายวิชา EGIT 548


บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2559 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2559 (ไม่มีการบันทึก) 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 3 กันยายน 2559 (ไม่มีการบันทึก) 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 10 กันยายน 2559 (ไม่มีการบันทึก) 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 17 กันยายน 2559 (ไม่มีการบันทึก) 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 24 กันยายน 2559 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2559 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2559 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2559 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2559 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2559 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559  (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559  (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2559 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2559