EGIT 504 Advanced Information Technology 2559

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

ชื่อวิชา : EGIT 504 Advanced Information Technology

ชื่อผู้สอน : ดร.ธีระ พิรุณรัตน์ , อ.วศิน ศรีสวัสดิ์

แบบประเมินวิดีโอการเรียนการสอนที่เข้าชมรายวิชา EGIT 504

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 15 มกราคม 2560  (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 22 มกราคม 2560  (ไม่มีการบันทึก)  

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 29 มกราคม 2560  (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560  (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560  (ไม่มีการบันทึก) 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 5
 มีนาคม 2560 
 
บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 12 มีนาคม 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 19 มีนาคม 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 2 เมษายน 2560 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 9 เมษายน 2560 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 30 เมษายน 2560 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2560