EGIT 696 Seminar 2558

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

ชื่อวิชา : EGIT 696 Seminar

ชื่อผู้สอน : ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน


แบบประเมินวิดีโอการเรียนการสอนที่เข้าชมรายวิชา EGIT 696

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 17 มกราคม 2559 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 24 มกราคม 2559 (ไม่มีการบันทึก) 


บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 31 มกราคม 2559 (ไม่มีการบันทึก)  

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่มีการบันทึก) 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 6
 มีนาคม 2559
 
บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 20 มีนาคม 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 27 มีนาคม 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 3 เมษายน 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 10 เมษายน 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 24 เมษายน 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2559