EGIT 696 Seminar

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557

ชื่อวิชา : EGIT 696 Seminar

ชื่อผู้สอน : ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 10 มกราคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 17 มกราคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 24 มกราคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 31 มกราคม 2558  (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 7 มีนาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 14 มีนาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 21 มีนาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 28 มีนาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 4 เมษายน 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 11 เมษายน 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 18 เมษายน 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 25 เมษายน 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)


บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)