EGIT 570 System Analysis and Design 2558

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

ชื่อวิชา : EGIT 570 System Analysis and Design

ชื่อผู้สอน : อ.ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร

แบบประเมินวิดีโอการเรียนการสอนที่เข้าชมรายวิชา EGIT 570

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 9 มกราคม 2559 (ไม่มีการบันทึก) 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 16 มกราคม 2559


บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 23 มกราคม 2559 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 30 มกราคม 2559 (ไม่มีการบันทึก) 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่มีการบันทึก) 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 12 มีนาคม 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 19 มีนาคม 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 26 มีนาคม 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 2 เมษายน 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 9 เมษายน 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 23 เมษายน 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 30 เมษายน 2559