EGIT 567 System Simulation

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556

ชื่อวิชา : EGIT 567 System Simulation

ชื่อผู้สอน : ผศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 11 มกราคม 2557 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 18 มกราคม 2557 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 25 มกราคม 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 8 มีนาคม 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 15 มีนาคม 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 22 มีนาคม 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 29 มีนาคม 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 5 เมษายน 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 12 เมษายน 2557 (ไม่มีการบันทึก)


บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 19 เมษายน 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 26 เมษายน 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2557