EGIT 546 Business Intelligence 2559

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

ชื่อวิชา : EGIT 546 Business Intelligence

ชื่อผู้สอน : อ.ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์

แบบประเมินวิดีโอการเรียนการสอนที่เข้าชมรายวิชา EGIT 546

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 14 มกราคม 2560 (ไม่มีการบันทึก) 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 21 มกราคม 2560 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 28 มกราคม 2560 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่มีการบันทึก) 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 4 มีนาคม 2560 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 11 มีนาคม 2560 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 18 มีนาคม 2560


บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 25 มีนาคม 2560  

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 1 เมษายน 2560 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 8 เมษายน 2560  

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 22 เมษายน 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 29 เมษายน 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 (ไม่มีการบันทึก)