EGIT 546 Business Intelligence 2558

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

ชื่อวิชา : EGIT 546 Business Intelligence

ชื่อผู้สอน : อ.ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์

แบบประเมินวิดีโอการเรียนการสอนที่เข้าชมรายวิชา EGIT 546

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 9 มกราคม 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 16 มกราคม 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 23 มกราคม 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 30 มกราคม 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 12 มีนาคม 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 19 มีนาคม 2559 (ไม่มีการบันทึก) 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 26 มีนาคม 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 2 เมษายน 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 9 เมษายน 2559 (ไม่มีการบันทึก)  

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 23 เมษายน 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 30 เมษายน 2559