EGIT 523 Database Management

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

ชื่อวิชา : EGIT 523 Database Management

ชื่อผู้สอน : ชื่อผู้สอน : ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี


แบบประเมินวิดีโอการเรียนการสอนที่เข้าชมรายวิชา EGIT 523


บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2558

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 5 กันยายน 2558 (ไม่มีการบันทึก)


บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 12 กันยายน 2558

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 19 กันยายน 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 26 กันยายน 2558

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2558

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2558  (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2558  (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2558

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2558

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2558