EGIT 504 Advanced Information Technology 2558

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

ชื่อวิชา : EGIT 504 Advanced Information Technology

ชื่อผู้สอน : ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา (อ.พิเศษ)

แบบประเมินวิดีโอการเรียนการสอนที่เข้าชมรายวิชา EGIT 504

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 17 มกราคม 2559  (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 24 มกราคม 2559 (ไม่มีการบันทึก) 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 31 มกราคม 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่มีการบันทึก)  

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 6
 มีนาคม 2559 
 
บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 20 มีนาคม 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 27 มีนาคม 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 3 เมษายน 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 10 เมษายน 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 24 เมษายน 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2559