EGIT 503 Research Mathedology 2558

าคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

ชื่อวิชา : EGIT 503 Research Methedology

ชื่อผู้สอน : ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน


แบบประเมินวิดีโอการเรียนการสอนที่เข้าชมรายวิชา EGIT 503


บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2558

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 6 กันยายน 2558 (ไม่มีการบันทึก)


บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 13 กันยายน 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 20 กันยายน 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 27 กันยายน 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2558 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2558  (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2558  (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 (ไม่มีการบันทึก) 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 (ไม่มีการบันทึก) 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 (ไม่มีการบันทึก) 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 (ไม่มีการบันทึก) 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2558

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2558

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2558