ที่ปรึกษาศูนย์

ที่ปรึกษาของศูนย์ GEMC


 ลำดับที่    ชื่อ-สกุล  ที่ปรึกษาด้าน
 1    ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์  ด้านการจัดการเทคโนโลยี
 2    ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม  ด้านกฏหมาย
 3    อาจารย์ สงวน ตรีเจริญวิวัฒน์  ด้านการจัดการเทคโนโลยี
 4  อาจารย์ มณเฑียร วิจิตรสาระวงศ์
 ด้านมัลติมีเดีย
 5  อาจารย์ จิรภัทร ลาภวัฒนวรกุล
 ด้านการพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ
 6  อาจารย์ ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา
 ด้านการตลาดดิจิตอล
 7  อาจารย์ จุฑามาศ นวลสนอง
 ด้านการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8  อาจารย์ สุภัฎ สุขมาก
 ด้านการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9  อาจารย์ อารวี ลิมปดนัย  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยเครือข่าย
 10  อาจารย์ ศันศนีย์  หิรัญจันทร์
 ด้านแผนแม่บท
 11  อาจารย์ ชัยรัตน์  บุญเจริญสุขพิศาล  ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS)
 12  อาจารย์ วรกฤต ศิรธนิตรา  ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 13  อาจารย์ ไชยทัศน์ อิ่มสำราญรัชต์  ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ