ที่ปรึกษาศูนย์

ที่ปรึกษาของศูนย์ GEMC


 ลำดับที่    ชื่อ-สกุล  ที่ปรึกษาด้าน
 1    ผศ.ดร.ศุภกร กังพิศดาร  การอบรมและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
 2    ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์  ด้านการจัดการเทคโนโลยี
 3    ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม  ด้านกฏหมาย
 4    อาจารย์ สงวน ตรีเจริญวิวัฒน์  ด้านการจัดการเทคโนโลยี
 5    อาจารย์ สมศรี จตุรพิธพรชัย  ด้านแผนแม่บทและกระบวนการทางธุรกิจ
 6  อาจารย์ มณเฑียร วิจิตรสาระวงศ์
 ด้านมัลติมีเดีย
 7  อาจารย์ จิรภัทร ลาภวัฒนวรกุล
 ด้านการพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ
 8  อาจารย์ ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
 ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร-อาเซียน
 9  อาจารย์ จุฑามาศ นวลสนอง
 ด้านการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10  อาจารย์ สุภัฎ สุขมาก
 ด้านการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 11  นายอารวี ลิมปดนัย  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยเครือข่าย
 12  นางสาวศันศนีย์  หิรัญจันทร์
 ด้านแผนแม่บท