ที่ปรึกษาศูนย์

ที่ปรึกษาของศูนย์ GEMC


 ลำดับที่    ชื่อ-สกุล  ที่ปรึกษาด้าน
 1    ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์  ด้านการจัดการเทคโนโลยี
 2    ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม  ด้านกฏหมาย
 3    อาจารย์ สงวน ตรีเจริญวิวัฒน์  ด้านการจัดการเทคโนโลยี
 4  อาจารย์ มณเฑียร วิจิตรสาระวงศ์
 ด้านมัลติมีเดีย
 5  อาจารย์ จิรภัทร ลาภวัฒนวรกุล
 ด้านการพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ
 6  ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา
 ด้านการตลาดดิจิตอล
 7  อาจารย์ จุฑามาศ นวลสนอง
 ด้านการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8  อาจารย์ สุภัฎ สุขมาก
 ด้านการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9  อาจารย์ อารวี ลิมปดนัย  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยเครือข่าย
 10  อาจารย์ ศันศนีย์  หิรัญจันทร์
 ด้านแผนแม่บท
 11  อาจารย์ ชัยรัตน์  บุญเจริญสุขพิศาล  ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS)
 12  อาจารย์ วรกฤต ศิรธนิตรา  ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 13  อาจารย์ ไชยทัศน์ อิ่มสำราญรัชต์  ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ
 14  อาจารย์ ระวิ โพธิสุข์  ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร
 15  อาจารย์ มาริสา แผ่ความดี  ด้าน COACHING
 15  อาจารย์ ธันชิต มีไชยโย  ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 15  อาจารย์ บุศรา ชุมคง  ด้านระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรองค์กร
 15  อาจารย์ ภณิดาพร จูมมณี  ด้านระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรองค์กร